Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Na jednání zastupitelů se podepsaly blížící se volby

K o p ř i v n i c e (hod) - Poslední zasedání zastupitelů, v pořadí již pětadvacáté, se uskutečnilo minulý týden ve čtvrtek 24. října. Začátek byl stanoven na třináctou hodinu, a tudíž i jeho úvod byl tímto poznamenán. Někteří ze zastupitelů vystoupili při schvalování programu s tím, že začátek je stanoven moc brzy a ne všichni se mohou dostavit, jiným to nevadilo. Těm naopak vadí zasedání do pozdních nočních hodin, protože to má potom vliv na jejich práci následující den po zastupitelstvu. Jednání zastupitelů bylo poznamenáno předvolebním obdobím a celé zasedání trvalo šest a půl hodiny. I toto zasedání bylo jedním z mála, kde vystoupili se svými příspěvky občané Kopřivnice.

Po schválení programu jednání vystoupil starosta Jiří Tichánek a zhodnotil kroky, které zastupitelům uložilo minulé zasedání zastupitelstva v souvislosti s reformou veřejné správy. Po jednáních, která vedení radnice vedlo na ministerstvu vnitra, jim bylo sděleno, že obce obdrží dotaci rovným dílem a tudíž je nemožné, aby Kopřivnice získala příspěvek na přístavbu. V dopise z ministerstva vnitra jim byla naznačena jako možnost podat žádost na ministerstvo financí na účast státního rozpočtu na reprodukci majetku. Tichánek řekl, že tím snahy o získání financí na dostavbu nekončí. Na závěr zasedání Josef Jalůvka řekl, že možnost získání dotací ze státního rozpočtu má být zrušena od 1. ledna 2003. Místostarosta Alois Janek řekl, že to vše prověří.

Zastupitelé schválili vyhlášku č. 4/2002 města Kopřivnice, která ruší vyhlášku č. 2/1998 o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu. Součástí vyhlášky jsou i pravidla Fondu modernizace a oprav bytového hospodářství v Kopřivnici, která upravují zřízení fondu, hospodaření s jeho příjmy a výdaji a taky podmínky jeho použití. „Pravidla obsahují obdobná ustanovení jako vyhláška 2/1998 a jsou dále doplněna o možnost čerpání dotací na opravy společných částí domů, kde se město při prodeji těchto domů zavázalo vrátit dvacet procent prostředků z kupní ceny formou účelové dotace,“ řekl v komentáři vyhlášky Janek.

Dvě nově vzniklá bytová družstva žádala radu a posléze zastupitelstvo o snížení kupní ceny domu o dvacet procent, kterým odpovídá výše dotace na opravy společných částí domu. Družstva by se vzdala nároku na dotaci. S tím rada ani zastupitelé nesouhlasili. Své zamítavé stanovisko odůvodnili tím, že ani v minulosti nepřistoupili na snížení kupní ceny, a dále také, že tím mají kontrolu, že uvolněné finanční prostředky půjdou skutečně na opravy domů.

Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2002 o odpadech. Na dotaz zastupitele Josefa Jalůvky, proč neschvalují také vyhlášku o poplatcích z odpadu, která s touto vyhláškou souvisí, bylo sděleno, že rada vyzvala firmu Slumeko, s. r. o., aby předložila cenové podklady za letošní rok, aby mohla být stanovena cena pro rok 2003. Aby mohlo dojít k co nejpřesnějšímu stanovení ceny, je nutné vycházet alespoň z nákladů za tři čtvrtletí. Proto se tímto budou zabývat již noví zastupitelé, kteří by vyhlášku o poplatcích měli schválit v prosinci.


    [Top]    


Tatra přejmenovala dcery kvůli exportu

K o p ř i v n i c e (dam) - Především snaha o masivnější proniknutí na zahraniční trhy údajně motivovala vedení zdejší automobilky ke změně názvů u tří společností, které mají i nadále zůstat členem skupiny Tatra, a. s. Slévárna, kovárna a nářaďovna se již nějakou dobu pyšní obchodními jmény Tafonco, Taforge a Tawesco. „Doposud tyto podniky dělaly marketing především pro tuzemský trh a tady jsou jejich názvy srozumitelné, ale my chceme, aby tyto společnosti pracovaly také pro zahraniční zákazníky v Německu či USA, kde už se nám taky podařilo získat nějaké kontrakty. Když ale někomu řeknete nářaďovna v Americe, tak nejenže nebude vědět, o co jde, ale ani to nevysloví,“ objasnil jeden z důvodů přejmenování předseda představenstva Tatry, a. s., Milota Srkal. Změna názvu je podle něj také vyjádřením nezávislosti dceřiných společností na Tatře. „Naším cílem je, aby závislost těchto firem na automobilce byla minimální. Ideální by bylo, kdyby produkce pro automobilku tvořily deset či dvacet procent celkového objemu výroby,“ nechal se slyšet Srkal.

Jedním z důvodů, proč by měla být výroba pro automobilku jen zlomkem, je prý také to, že Tatra nevyrábí stabilně, ale v její produkci jsou značné výkyvy, které se pak negativně projevují i na ekonomice zmiňovaných tří dceřiných společností.

Trend zvyšování podílu pro externí zákazníky prosazovala již minulá vedení automobilky a Američané v tomto nastoleném směru od svého vstupu do Tatry pokračují. Podle jejich vyjádření je však podíl produkce pro automobilky stále vysoký a pohybuje se okolo padesáti procent. „Mně osobně by vůbec nevadilo nakupovat výrobky, které dělá kovárna a další dceřiné společnosti, někde jinde v případě, že by měly dostatek vlastních zakázek. Existují samozřejmě výjimky. Například výroba náprav je tak specifická, že ji chceme držet tady a neradi bychom ji někomu zadávali,“ poznamenal Srkal.


    [Top]    


Modernizace tepelného hospodářství schválena

K o p ř i v n i c e (hod) - Uzavření závazkových vztahů mezi městem Kopřivnice a firmou EFIS, a. s., Praha na modernizaci tepelného systému města se projednávalo přes dvě hodiny na zasedání zastupitelů ve čtvrtek 24. října.

Vedení města si nechalo zpracovat pět nezávislých posudků a dvě sixtace, což jsou znalecké posudky dvou vysokých škol zabývajících se teplem, na pět nezávislých expertiz. Tyto znalecké posudky vypracoval proděkan katedry energetiky, fakulty strojní, VŠB - Technické univerzity Ostrava a odborníci z Fakulty elektrotechnické, z ČVUT Praha. Oba posudky potvrdily postup radnice při výběru strategického partnera na modernizaci tepla. V posudku VŠB se píše: „Z podstoupených podkladů je zřejmé, že většina oslovených odborníků správně volila společnost EFIS, která přináší větší výhody jako strategický partner. Město Kopřivnice, jako společník budoucího provozovatele, má tak významnou možnost zajistit co nejmenší dopad na konečného spotřebitele, a to jak vhodným technickým řešením, tak i vhodným způsobem financování.“

V posudku ČVUT se píše: „Nejdůležitějším faktorem výběru strategického partnera pro město jsou finanční podmínky, které jednotliví uchazeči předložili. Firma EFIS, a. s., vloží do modernizace prostředky s nejnižším požadovaným výnosem (cenou peněz) a s dobou splatnosti shodnou s ostatními nabídkami, tj. deset až patnáct let. Z pohledu odběratelů je výhodnější, pokud je doba pronájmu delší, čímž se finanční břemeno na odběratele rozloží.“

Zastupiteli Karlu Kubošovi se nelíbil návrh členů do dozorčí rady nově vzniklé společnosti - Aloise Janka, Petra Chromečky a Jiřího Rýdla - proto, že Chromečka bydlí v rodinném domě a poslední jmenovaný, byť je zástupce největšího bytového družstva, ale bydlí v Příboře. Na to odpověděl Zdeněk Krajčír, že nové zastupitelstvo bude moci podat návrhy na jejich výměnu, ale pro zápis společnosti je nutné jmenovat zástupce města.

Zastupitelům z řad ODS s výjimkou Petra Chromečky se zdálo, že rada a zastupitelé jiných stran na schválení modernizace tlačí. Na to odpověděli jak Krajčír (ČSSD), tak Pavel Altrichter (nezávislý na kandidátce KDU-ČSL) skoro stejně, že současné zastupitelstvo města se touto problematikou zabývá téměř dva roky. Nově zvolení zastupitelé než by se s problematikou seznámili a než by byli schopni rozhodnout, tak by uplynula dlouhá doba. Petr Chromečka řekl, že on sám se tímto problémem zabýval dlouho a také že dal na radu odborníků i z řad ODS. „Za svým názorem si stojím, proto nepodpořím návrh Josefa Jalůvky revokovat přijaté usnesení.“

Zastupitelé schválili uzavření smluvních vztahů, a to: smlouvy o partnerství s firmou EFIS, a. s., Praha, společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným s firmou EFIS. Dále zastupitelstvo rozhodlo o založení společnosti Teplo Kopřivnice, s. r. o., a delegovalo Jiřího Tichánka jako zástupce města na valnou hromadu společnosti a zároveň jej pověřilo, aby v zastoupení města jako společník společnosti projednal obsah smluv uzavíraných mezi touto společností a společností EFIS, a. s. Jako poslední zastupitelé schválili návrhy členů za město Kopřivnici do dozorčí rady, a to: Aloise Janka, Petra Chromečku a Jiřího Rýdla.


    [Top]    


Letos přišlo na oslavy státního svátku méně lidí než vloni

Lampionový průvod, který byl opět
součástí oslav státního svátku,
letos mnoho lidí nepřilákal. Přesto se
několik desítek dětí do průvodu vydalo.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (hod) - V pátek 25. října si občané Kopřivnice připomněli u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka vznik samostatného Československa v roce 1918.

Již od osmnácti hodin vyhrával na náměstí T. G. M. Městský dechový orchestr pod taktovkou Aloise Hrnčárka. Krátce po půl sedmé položili představitelé města a klubu Masarykova demokratického hnutí věnce k pomníku T. G. M. a poté vystoupil se svým krátkým projevem starosta Jiří Tichánek, který vzpomněl odkazu prvního prezidenta. Ani silný vítr neodradil občany Kopřivnice, kteří přišli se svými ratolestmi s lampiony do průvodu, v jehož čele pochodovaly mažoretky s dechovkou. Lampionový průvod procházel ulicí Štefánikovou až před kulturní dům, kde byl ve velkém sále připraven kulturní program ‘Slavnostní večer kopřivnických škol’, na kterém se představily jednotlivé základní školy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    [Top]    


V sobotu byly korunovány romské miss

  Vítězky svých věkových kategorií těsně
po vyhlášení výsledků soutěže Miss Roma,
která proběhla o víkendu.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (dam) - Desetiletá Marika Čuporiová, třináctiletá Veronika Kačová a o tři roky starší Emilie Žigová se mohou od minulé soboty pyšnit titulem Miss Roma 2002.

Obě mladší dívky za sebou nechaly deset soupeřek, v nejstarší a nejméně obsazené kategorii pak vítězce stačilo porazit jen tři krasavice. Celkem se klání o titul královny krásy zúčastnilo šestadvacet dívek. Víc jak polovinu tvořily místní, ale byly zde i soutěžící z Příbora, Nového Jičína či Ostravy. Do odpoledního programu postoupilo po ranních generálkách šestnáct nejlepších.

Ty se pak publiku a pětičlenné porotě představily v rozhovoru, soutěžily ve zručnosti a závěr patřil volné disciplíně.

Přestože s letošním ročníkem mohou být pořadatelé rozhodně spokojeni, pokračování akce v dalších letech slíbit nemohou.

„Bude záležet na tom, zda seženeme peníze, a mnoha dalších faktorech,“ tvrdí Michal Raška z pořádajícího klubu Kamarád. Na akci spolupracoval také místní dům dětí a mládeže a sdružení ’Máš čas?’.


    [Top]    


Modeláři jsou ochotni věnovat svému koníčku hodně peněz i času

K o p ř i v n i c e - Devětadevadesát modelů od padesáti pěti soutěžících se sešlo v sobotu na výstavě plastikových a papírových modelů v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici. Oko odborníka se mělo čím pokochat. Pro laika pak větším zážitkem bylo sledovat práci šestnáctičlenného týmu rozhodčích. Ti po několik hodin obraceli v rukou jednotlivé modely, aby následně ohodnotili náročnost modelu, čistotu, přesnost lepení, doplňky a další náležitosti.

„Nedodržel kamufláž (shodnost ochranného zbarvení s předlohou, pozn. red.), geometrie pásů nekopíruje podvozek, má špatný mat, příliš se leskne, tu patinu odbyl, koukejte, dokonce hustilka - to je krása,“ zaznívala každou chvíli slova chvály a kritiky od stolků rozhodčích. Úkol měli opravdu nelehký. Jen zkušený odborník pozná jemné odchylky od vzoru, které běžným návštěvníkům zcela uniknou.

Největší zastoupení na výstavě měly modely bojové techniky. „Kdysi byly k dostání jenom lodě a železnice. Když přišly do Tuzexu jakékoli stavebnice modelů, byly ihned rozebrány,“ odůvodnil současný zájem o vojenskou techniku jeden z vystavovatelů Milan Kubáň. Modelařině se věnuje přes třicet let a jeho specializací jsou dnes figurky od říše Mayů až po Napoleona. „Dávám přednost historickým figurkám, protože ty mají zajímavé a barevné uniformy, které maluji olejovými barvami jako obraz,“ dodal na vysvětlenou Kubáň, kterého pořízení stodvacetimilimetrové figurky vyjde zhruba na třicet dolarů.

V letošním roce si přivezl ze zahraničí titul Mezinárodní mistr Slovenska za figurku náčelníka Siouxe a v Plzni na neoficiálním mistrovství republiky obsadil druhé místo.

Ilona Hoffmannová

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:24
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Kapounová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka v pátek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.