Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Ministerstvo oznámilo změnu pozdě, zlobí se ředitelé škol

Prvňáčci si letos poprvé neodnesli domů
vysvědčení s jednou velkou známkou.
Každý předmět byl klasifikován zvlášť.

FOTO: DAVID MACHÁČEK

K o p ř i v n i c e  (dam) - Zklamání se v pondělí dočkala řada prvňáčků. Místo jedné velké jedničky je totiž na vysvědčení čekala samostatná známka za každý předmět. Překvapení to bylo nejen pro žáčky a rodiče, ale také pro samotné učitele. Vyhláška upravující způsob hodnocení žáků prvního stupně totiž na školy dorazila jen před pár dny. Někde dokonce tak pozdě, že již hotová vysvědčení musela být vytištěna znovu v nové, ministerstvem požadované podobě.

„Měli jsme vysvědčení již hotová. Proto to pro nás rozhodně znamená komplikaci,“ řekl ředitel zdejší církevní Základní školy sv. Zdislavy Pavel Janek. Tamní žáci si tak místo vysvědčení přinesli jen výpisy z vysvědčení a vysvědčení na úředních tiskopisech si domů odnesou až na konci školního roku. Pouze výpis si odnesou žáci také ze ZŠ Emila Zátopka. Tam však důvodem tohoto letos premiérového rozhodnutí nebyla pozdě vydaná vyhláška. „Zákon nám vydání těchto opisů umožňuje. Na konci roku bude pak tisk vysvědčení snazší a zamezíme také tomu, že se vysvědčení o pololetí poškodí a podobně,“ tvrdí ředitel školy Jan Mužík. Přestože u něj na škole nebylo nutné připravovat nová vysvědčení, ani on není rozhodnutím ministerstva nadšený. „Když už chtěli něco takového zavést, pak až s novým školním rokem. Když se zamyslíme i nad tím, jak byli prvňáci hodnoceni, je pro kantorky z razítek sluníček a prasátek mnohdy těžké určit hodnocení. Je to celé nešťastné řešení a podobných věcí nás v souvislosti s novým školským zákonem čeká ještě víc,“ tvrdí Mužík.

Nová vyhláška nejenže ruší tradiční celkové známky v prvním pololetí prvního ročníku, ale zároveň také zavádí souhrnné stupně hodnocení -  prospěl s vyznamenáním, prospěl a neprospěl -hned od prvního ročníku. Opožděné vydání příslušného předpisu nadělalo problémy také na ZŠ 17. listopadu. „Znali jsme nový školský zákon, ale ten podobu vysvědčení neřeší. Bylo to pro nás překvapení,“ řekl tamní ředitel Jiří Stoško. Podle něj to pro školu znamenalo nejen administrativní těžkosti, ale také, byť nevelké, náklady na nové tiskopisy vysvědčení. Výchovný poradce jedné z místních škol Ladislav Cvíček se domnívá, že změna v hodnocení měla být prodiskutována s veřejností.

„Známka je důležitým signálem pro dítě i rodiče. Když chtěli něco takového zavést, měli je nechat vyjádřit. Zkusit nový systém na několika školách a pak až ho zavádět celoplošně. Jsme služba veřejnosti, a pokud by se to lidem zdálo lepší, není důvod nový systém nepodporovat,“ míní Cvíček.

Ředitelé místních škol nemají k nové podobě vysvědčení ani vysloveně negativní postoj, ani novinku nijak nevítají. Všichni se ale shodují v tom, že ze strany ministerstva nebyla změna zvládnuta.

„K novému školskému zákonu má vyjít asi dvacet prováděcích vyhlášek, doposud máme čtyři,“ postěžoval si na práci ministerstva Lumír Pospěch, ředitel ZŠ dr. Horákové.


    [Top]    


Město usiluje o zařazení do krajské koncepce

K o p ř i v n i c e  (hod) - V Moravskoslezském kraji je šestatřicet obcí, jež mají nad dva tisíce obyvatel. Na ně se vztahuje povinnost zajistit čištění odpadních vod do roku 2010, která vyplývá ze směrnice Evropské unie. Mezi ně ale Kopřivnice se svými místními částmi nepatří.

„Vyvíjíme snahu o to, aby  byla do schválené krajské koncepce rozvoje kanalizací Moravskoslezského kraje zařazena i výstavba kanalizace místní části Lubina. Na základě zjištěných skutečností připravuje odbor životního prostředí žádost na zařazení stavby Odkanalizování místní části Lubina do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací s posunutím realizace z období let 2011 až 2013 na léta 2007 - 2010,“ uvedl místostarosta Zdeněk Krajčír.

Argumentů, které vedou radnici k podání žádosti, je hned několik. Například rekonstrukce centrální čističky odpadních vod byla v Kopřivnici provedena již v roce 2003 s předpokladem přivedení a čištění odpadních vod

z místních částí.

Navíc její účinnost je mnohem vyšší než čištění domovních čističek či septiků. Místní část Lubina navazuje současně zastavěným územím na zastavěné území v Kopřivnici, stávající a připravovaná výstavba rodinných domků v Lubině zvýší propojení obou částí města. Jedná se o lokalitu Sýkoreček, Drnholec nad Lubinou, kdy bude možnost napojit tisíc osm set obyvatel.

Po realizaci stavby odvádění odpadních vod z Lubiny na čističku odpadních vod v Kopřivnici je vytvořen do budoucna předpoklad výhledově napojit zbývající místní části Vlčovice a Mniší, které mají celkem tisíc sto obyvatel. To bude možné s ohledem na finanční možnosti rozpočtu města a jiné zdroje.

„Naše žádost musí být podložena předběžnou garancí města, že zajistíme finanční prostředky na úhradu spoluúčasti města na realizaci této akce ve výši asi dvanácti milionů korun, což představuje dvacet procent nákladů. Rada města proto doporučila zastupitelům zapracovat finanční spoluúčast města na Projektu odkanalizování místní části Lubina do rozpočtového výhledu na období roku 2007 až 2010. Až budeme zařazeni do krajské koncepce plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, budeme moci podat žádost o dotace z Evropské unie,“ dodal místostarosta Zdeněk Krajčír.


    [Top]    


Grantová komise vybrala jen osmnáct projektů

K o p ř i v n i c e  (hod) - V pátek 21. ledna se poprvé sešli členové grantové komise, aby vybrali z došlých projektů ty, které bude město podporovat. „Z celkového počtu šestatřiceti došlých přihlášek jsme vyřadili pět, které neodpovídaly zadaným podmínkám. Jednalo se totiž o opakující se akce, případně o projekty, které se neslučovaly s vyhlášenými tématy anebo měly charakter investiční akce,“ uvedl Ladislav Bordovský, pracovník odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, do jehož kompetencí granty spadají.

Pro letošní rok bylo vyhlášeno celkem pět témat. Do prvního věnovaného stému výročí narození významného kopřivnického rodáka, malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana, přišlo pět přihlášek. Druhé téma ‘Kopřivnice ve světě’, jež mělo připomínat významné osobnosti, akce nebo události, které v minulosti proslavily město ve světě, oslovilo celkem čtyři zájemce. Třetí téma - projekty a aktivity Zdravého města a Agendy 21 - zaujaly nejvíce a radnice obdržela celkem dvanáct žádostí o grant. Stejný počet přihlášek radnice získala i v pátém okruhu věnovaném volnému času ve městě. Naopak nejméně projektů přišlo ve čtvrté kategorii - historické mezníky ve vývoji Kopřivnice, a to tři.

Komisi, která probírala jednotlivé projekty, tvořili místostarosta Zdeněk Krajčír, Dagmar Jančálková, Zdeněk Babinec, Hana Pokludová, Radomíra Michálková, Vendulka Sopúchová a Ladislav Bordovský. Jako konzultant byla přizvána Radka Chalúpková, koordinátorka projektu Zdravé město.

„Abychom mohli podpořit všechny projekty, potřebovali bychom přes 1 800 000 korun. V rozpočtu je přitom na granty počítáno pouze s částkou čtyři sta tisíc. Některé projekty navrhuje komise radě města podpořit v plném rozsahu, u jiných bylo navrženo požadované částky pokrátit. Nejčastěji docházelo ke škrtům u nákladů souvisejících s dopravou a ubytováním. Snažíme se podporovat spíše propagaci daných akcí, úhradu nákladů na pronájem prostor, spotřební materiál.                

Dále podporujeme vydání příležitostných bulletinů, které s akcí souvisejí, apod.,“ upřesnil Bordovský. Požadavky na podporu města byly různé, od tisícikorun až po částky přesahující dvě stě tisíc korun. Komise doporučila podpořit akce příspěvky v částce od 3 700 do 62 500 korun. „Do rady budeme předávat ke schválení osmnáct projektů v celkové částce 369 050 korun,“ upřesnil Bordovský. Rada se bude projekty zabývat 8. února a poslední slovo budou mít zastupitelé 17. března.


    [Top]    


Radnice bude řešit, jak získat další pozemky k podnikání

K o p ř i v n i c e  (hod) - Po delší době se k dalšímu jednání sešli členové komise k řešení nezaměstnanosti minulý týden v pátek. „Hovořili jsme o současném stavu nezaměstnanosti nejen na Kopřivnicku, ale i v Moravskoslezském kraji. Bylo konstatováno, že průmyslová zóna má příznivý vliv na to, že se počet lidí bez práce nezvyšuje,“ podotkl starosta Jiří Tichánek.

Ten také dodal, že již brzy nastane situace, kdy by mohla být průmyslová zóna plně obsazena. „Proto už nyní musíme řešit její rozšíření. Z jednání vyplynulo, že členové komise nejsou pro to, abychom likvidovali další panenskou zeleň. Spíše se má radnice zaměřit na brown-fieldy, tedy volné pozemky, jež má Tatra k dispozici. Měli bychom začít jednat s Tatrou o ceně za tyto volné pozemky. Je otázkou, zda by je město kupovalo, nebo bude jen zájemce směřovat na Tatru,“ dodal starosta.


    [Top]    


Prodloužený internet láká

Zájem o internet za desetinu běžné ceny
je mezi lidmi značný. V čítárně městské
knihovny jsou k dispozici čtyři počítače.

FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

K o p ř i v n i c e  (hod) - O prodloužený internet, jenž pořádá kopřivnická knihovna každý poslední pátek v měsíci, je mezi lidmi velký zájem. Jedním z důvodů je cena. Za surfování na internetu v rámci akce Noční internet zaplatí jen desetinu běžné ceny.

„Někteří lidé zde chodí pravidelně. Omezili jsme vstup pro děti. Po dvacáté hodině mohou přijít pouze v doprovodu rodičů,“ uvedla Lucie Kazlepková, jež měla službu. U čtyř počítačů, které jsou v čítárně k dispozici, se střídají zájemci o internet.  „Máme přihlášené zájemce od dětí až po seniory,“ dodala Kazlepková.


    [Top]    


Starosta Tichánek se v další knize bude věnovat Frýdecko-Místecku

K o p ř i v n i c e  - Kopřivnický starosta Jiří Tichánek finišuje práce na dokončení další své knihy, která už bude sedmá v pořadí. Ta poslední s názvem Šlechtická sídla na Novojičínsku mapovala hrady a zámky v našem okrese. Nyní se bude Tichánek věnovat Frýdecko-Místecku.

„V době, kdy jsem soustřeďoval materiál pro první díl, jsem paralelně sbíral podklady také o okrese Frýdek-Místek, čímž jsem ušetřil spoustu času, který by mi nyní chyběl. Další pohnutkou k napsání knihy bylo doporučení krajského úřadu, abych obdobným způsobem zpracoval i jiné okresy. Navíc od Moravskoslezského kraje jsem na vydání Šlechtických sídel Novojičínska dostal dotaci, jež pokryla jednu třetinu nákladů,“ uvedl Tichánek. Jeho také potěšilo, že kniha byla během jednoho měsíce vyprodána.

Připravovaná kniha bude mít obdobné zpracování jako první, neboť bude rozdělena do lokalit. Těch je asi o patnáct více než v novojičínském okrese. „Frýdecko-Místecko je bohatší na drobná středověká opevnění v Pobeskydí, která tady na Novojičínsku nejsou. Dále se budu věnovat genealogii rodokmenů nejvýznamnějších šlechtických rodů okresu, především z Těšínska. Samozřejmě, že nevynechám ani heraldiku. V knize budou obrázky erbů šlechtických a zemanských rodů, které zde žily. Kniha bude opět doplněna obrázky a plánky či stavebními výkresy,“ doplnil Tichánek.

Na rozdíl od předchozí knihy se rozrostl i počet spolupracovníků. „Na této knížce se mi pracovalo podstatně lépe díky tomu, že jsem se obklopil ‘blázny’, kteří mi pomáhali. Všichni budou uvedeni jako spolutvůrci,“ nešetřil chválou na adresu spolupracovníků Tichánek.     

Teď před Tichánkem stojí těžký úkol, sehnat peníze. „Ty se budu snažit získat podobným způsobem jako naposled. Doufám, že vydavatel nabídne, že uhradí třetinu nákladů. Dále chci požádat krajský úřad o grant a také chci oslovit sponzory a obce, o kterých se bude v knize psát. Snad se mi to podaří a kniha se brzy objeví na knihkupeckých pultech.

Dana Hoďáková

 


Poslední aktualizace: 23.02.2005 10:27
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.