Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

Kopřivnické noviny č. 25/2001
ze dne 28. června 2001

Zprávy z města a okolí

Možnosti monitorování znečištění ovzduší ve městě

Zemanství: jedné z nejstarších staveb v Kopřivnici hrozí zkáza

Zátopkův popel byl uložen na valašském Slavíně

Již deset lidí přišlo o život v autě

Agentura Beskydy - Valašsko má sedmičlenné představenstvo

O prázdninách bude omezen provoz chirurgie

Zájemci o Energetiku musejí čekat

Příspěvky zastupitelů města - K článku M. Veselého

Lékárenská anketa pravděpodobně moc lidí neoslovila

Stíny

Mladí ochránci přírody uspěli na soutěži

Zásahy do zeleně upraví vyhláška

Dětští zastupitelé se zabývali odpadkovými koši

Sto tři absolventi převzali výuční listy

Lidé spěchající na vlak se už nebudou brodit blátem

Výdej osobních dokladů bude omezen

Již čtvrtý Běh Terryho Foxe

Děti nasbíraly 150 tisíc plastových láhví


    [Top]    


Možnosti monitorování znečištění ovzduší ve městě

K o p ř i v n i c e (ili) - Provozovatel monitorovací sítě automatického imisního monitoringu (AIM) Český hydrometeoro-logický ústav zvažuje redukci stávající staniční sítě. Monitorovací stanice v Lubině - Drnholci, která zahájila provoz v březnu 1994, by tak nejpozději do konce roku 2002, nejdříve však do konce roku 2001, byla zrušena.

„V posledních letech došlo k výraznému poklesu úrovně znečištění ovzduší na území celého státu, nedostatek finančních prostředků vede k nutnosti snížit provozní náklady státní imisní sítě a v neposlední řadě skutečnost, že kritériím EU by vyhovovala staniční síť i menšího rozsahu,“ uvedla hlavní důvody, které vedou Český hydrometeorologický ústav k redukci automatických monitorovacích stanic, referentka odboru životního prostředí Pavlína Blahutová.

Město se nechce vzdát možnosti sledování stavu ovzduší, zvlášť když se připravuje obnova provozu cementárny Kotouč ve Štramberku. Proto odbor životního prostředí dostal za úkol vypracovat možnosti monitorování kvality ovzduší v Kopřivnici. Rada města tak 5. června vzala na vědomí dvě varianty, které v současné době přicházejí v úvahu. Jednak měření znečištění ovzduší na stávající automatizované monitorovací stanici, nebo měření na manuální monitorovací stanici.

Pro první variantu, kdy odhad provozních nákladů se pohybuje v rozmezí 300 až 350 tisíc korun ročně, hovoří nepřetržité čtyřiadvacetihodinové měření s okamžitým stanovením naměřených hodnot bez nároku na obsluhu. Nevýhodou jsou nejen již zmiňované vysoké provozní náklady, ale i skutečnost, že stávající analyzátory jsou provozovány více než sedm let a po desetiletém používání bude nutná jejich obnova. Cena jednotlivých analyzátorů se pohybuje zhruba kolem půl milionu korun.

Výhodou manuální monitorovací stanice jsou podstatně nižší provozní náklady, jejichž odhad dosahuje padesáti až sedmdesáti tisíc korun ročně, což by umožnilo provozovat i více manuálních stanic najednou. Proti argumentem je potřeba zajistit obsluhu stanice, která bude každý den odebírat, evidovat a shromažďovat vzorky. Protože vzorky budou vyhodnocovány v laboratořích ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, budou k dispozici se zpožděním čtrnácti dní.

„Naším úkolem do podzimu bude předložení optimální varianty monitorování znečištění ovzduší v Kopřivnici radě města. Do té doby budeme zjišťovat zkušenosti s provozováním a náročností provozu jednotlivých stanic v různých organizacích a městech, které již monitorují znečištění ovzduší na vlastní náklady,“ dodala k nelehkým úkolům nadcházejícího období Pavlína Blahutová.


    [Top]    


Zemanství: jedné z nejstarších staveb v Kopřivnici hrozí zkáza

Budova Zemanství je druhou nejstarší stavbou
ve městě. Havarijní stav střechy hrozí,
že Kopřivnice o jednu z mála svých
architektonických kulturních památek přijde.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (dam) - O jednu z nemnoha historických budov v Kopřivnici možná město nadobro přijde. Pokud se totiž na bývalém Zemanství v těsné blízkosti katolického domu velmi rychle nezačne s rekonstrukcí krovů, hrozí střecha zřícením. Budova, která je již od roku 1996 v soukromých rukou, je přitom po Fojtství druhou nejstarší stavbou na území města.

„Pokud víme, budova je v naprosto havarijním stavu, a pokud okamžitě nebudou krovy vyztuženy a nedojde k zásahům proti dřevomorce, je jasné, že střecha spadne,“ tvrdí starosta Kopřivnice Jiří Tichánek. Svá tvrzení přitom opírá o několik let starou expertizu. „Již tehdy byl konstatován velmi neutěšený stav především dřevěných částí stavby a od té doby se situace jistě nezlepšila, jelikož k žádné rekonstrukci nedošlo,“ obhajuje svá slova starosta. Právě slib kupce, že Zemanství zrekonstruuje a vytvoří v něm stylovou restauraci a reprezentativní sídlo své firmy, brali někdejší zastupitelé jako pádný argument při prodeji státem uznané kulturní památky. Sliby však vyšly naprázdno, historická budova znovu změnila majitele, a ten se do oprav, jak se zdá, také nechystá. „Měli jsme s majitelem Zemanství domluvenou schůzku, na které jsme chtěli situaci řešit. Druhá strana se však bez omluvy nedostavila,“ řekl Tichánek, který tehdy ještě jako muzejník upozorňoval na nebezpečí prodeje druhé nejstarší zachovalé stavby ve městě do soukromých rukou. Ředitelka firmy Favea, která je vlastníkem objektu, nebyla ochotna se k záměrům společnosti se Zemanstvím vyjádřit s tím, že to spadá pouze do kompetence majitelů firmy. Jak Tichánek se smutkem přiznává, ani v čele radnice nemá v rukou legislativní nástroje, kterými by se dala hrozba nenapravitelné kulturně historické ztráty odvrátit. „Mluvil jsem o tomto problému s odborníky na památkovou péči. Ti mi bohužel museli dát za pravdu. Naše současné zákony neumožňují vůbec nic. Postihnout majitele budovy bude zřejmě možné, až když se škoda opravdu stane, ale to už je pozdě,“ povzdechnul si Tichánek.

Budova Zemanství stojí na pravém břehu Kopřivničky hned vedle výrobny firmy Favea. Zmínky o ní se dají najít už v šestnáctém století. Původně bylo stavení dřevěné s kamennými sklepy a teprve za napoleonských válek bylo přestavěno do současné podoby. Během dlouhých let existence sloužilo jako arcibiskupský dvůr, hájovna a dlouhou dobu bylo sídlem zemanské rodiny Raškových, předků zakladatele kopřivnické kachlovky.


    [Top]    


Zátopkův popel byl uložen na valašském Slavíně

R o ž n o v   p .  R . (dam) - Vlastní přání ohledně místa posledního odpočinku bylo minulou neděli splněno slavnému olympionikovi Emilu Zátopkovi.

Urna s jeho popelem byla uložena na valašském Slavíně v rožnovském skanzenu, spolu s ní tam byla přenesena také prsť z olympijského stadionu v Helsinkách, kde kopřivnický rodák dobyl jeden z největších úspěchů své sportovní kariéry.

Pietního ceremoniálu ve valašském dřevěném městečku se zúčastnilo zhruba dvě stě hostů z řad sportovců a regionálních politiků. Kopřivnici zastupoval starosta Jiří Tichánek s oběma místostarosty.


    [Top]    


Již deset lidí přišlo o život v autě

N o v ý   J i č í n  (hod) - Od ledna do 31. května zaznamenala Policie ČR v okrese Nový Jičín celkem 731 dopravních nehod, při nichž bylo 125 osob zraněno lehce, 27 těžce a deset osob bylo usmrceno. Požití alkoholu bylo zjištěno v pětapadesáti případech, což je oproti loňsku o dvanáct více.


    [Top]    


Agentura Beskydy - Valašsko má sedmičlenné představenstvo

Š t r a m b e r k (hod) - Minulý týden v pátek se v Kulturním domě ve Štramberku konala valná hromada Agentury Beskydy-Valašsko, která volila mimo jiné i nové představenstvo a měnila i stanovy.

Předsedou představenstva byl zvolen p. Pernický z Valašského Meziříčí, místopředsedou Stanislav Bartoň z Nového Jičína, druhým místopředsedou p. Pargač z Rožnova pod Radhoštěm. Do představenstva, které bylo rozšířeno z pěti členů na sedm, byl zvolen i kopřivnický místostarosta Zdeněk Krajčír, který nahradil Josefa Jalůvku, jenž odstoupil z toho důvodu, že byl zvolen zástupcem hejtmana Moravskoslezského kraje a mohlo by dojít ke střetu zájmu.

„Na valné hromadě se také řešil problém s vydáváním novin s názvem Morava, jejichž vydavatelem je zmiňovaná agentura. Ne všichni jsou ve shodě, neboť noviny jsou ztrátové a musí se hledat řešení, jak dál,“ řekl místostarosta Zdeněk Krajčír.

Dále se projednávala účast měst a obcí na výstavě Regiontour 2002 v Brně, neboť je již okresní úřady nemohou finančně zaštiťovat. Hledá se řešení, jak dál, zda by byly města a obce ochotny spolufinancovat účast na zmiňované brněnské výstavě.


    [Top]    


O prázdninách bude omezen provoz chirurgie

K o p ř i v n i c e (hod) - Školní prázdniny jsou dobou, kdy si lidé berou dovolenou, a to s sebou přináší i určitá omezení či uzavření provozoven.

V Kopřivnici budou lékárna Vera a lékárna na poliklinice v provozu bez omezení. Lékárna U Severky bude od čtvrtku 12. do neděle 29. července uzavřena.

Na poliklinice by mělo dojít jen k omezení chodu chirurgie, a to tak, že v době od 9. do 20. července, kdy bude mít dr. Váně dovolenou, by se mělo ordinovat jen v dopoledních hodinách. Poliklinika se pokusí na tuto dobu zajistit jiného lékaře.


    [Top]    


Zájemci o Energetiku musejí čekat

K o p ř i v n i c e (dam) - Potencionální zájemci o koupi Energetiky Tatry musejí být trpěliví. Prodej této stoprocentní dceřiné společnosti kopřivnické automobilky je totiž přísně koordinován s hledáním strategického partnera pro celou Tatru, a. s. „Všichni zájemci o koupi Energetiky jsou si vědomi toho, že k prodeji nedojde dříve, než se mateřská firma ocitne v rukou nového vlastníka,“ prozradil Stanislav Pavel, viceprezident společnosti Odien Restructuring Services, která organizuje jak prodej Tatry, a. s., tak Energetiky Tatry. Důvodem, proč se jednání o prodeji energetických provozů protahují, je možný zájem samotného budoucího vlastníka celého podniku.

Vedení automobilky se Energetiky, která elektřinou a teplem zásobí nejen celou Tatru, ale také velkou část kopřivnických domácností, hodlá zbavit v souladu s novým konceptem revitalizačního plánu společnosti. „Směřujeme jednání o prodeji tak, aby k samotnému aktu prodeje došlo až po prodeji celé společnosti. Pokud bychom řekli, že ve věci prodeje Tatry, a. s., jsme zrovna v semifinále, tak u Energetiky jsme teprve v osmifinále,“ použil Pavel sportovního příměru. Termínem pro zaslání předběžných nabídek zájemců o koupi Energetiky na adresu Odienu byl 22. květen. Z těch, které přišly, pak analytici Odienu vybrali čtyři, jejichž nabídky jsou nejzajímavější, a představenstvu Tatry doporučili dále jednat právě s těmito potencionálními kupci. Podle toho, co novinářům sdělil Stanislav Pavel, všichni čtyři zmiňovaní zájemci prý v současnosti podnikají v oboru a o dalším postupu prodeje bude jasno asi začátkem července.

Město, které je díky napojení vytápění většiny obecních bytů na Energetiku jedním z jejich velkých zákazníků, se prý o prodeji oficiální cestou nedozvědělo. „Trošku mě mrzí, že jsem se o tomto záměru dozvěděl až z tisku,“ řekl starosta Jiří Tichánek. Město však podle jeho slov zájem o jakémkoliv majetkovém vstupu do Energetiky neuvažuje. „Energetickou situací se samozřejmě zabýváme a odborné firmy nám zpracovaly již několik posudků. Koupě podílu v Energetice je však pro město nejen finančně nedostupná, ale i nerentabilní,“ uzavřel starosta.


    [Top]    


Příspěvky zastupitelů města

K článku M. Veselého

Ve zmíněném článku zastupitel Veselý vzpomenul vystoupení občanky města Marie Pešlové na posledním zasedání zastupitelstva města (ZM). Hned v prvních řádcích vyzvedává její připomínky, kterými „chce pomoci lepšímu hospodaření a rychlejšímu rozvoji města“. Když však zmíněná vystoupí, a jak je jejím zvykem, vyjadřuje se ke všemu, ne pouze k rozpočtu, dle hesla „vše souvisí se vším“, je to právě pan Veselý, který je nejvíce nespokojen s jejími sáhodlouhými referáty a upozorňuje, aby jí bylo odejmuto slovo, navrhuje zkrácení, resp. stanovení časového limitu a ve svém křesle zastupitele málem omdlévá. V případě, že je jmenovaná napomenuta, že nemluví k projednávanému tématu, neváhá osočit radu města, že si myslí, že mají patent na rozum. Mě pak vyzývá k absolvování školení, jak se řídí jednání ZM a jak se vede diskuze.

Vskutku šlechetný počin pana Veselého, hodný již nyní nastávající volební kampaně! Velice rád jsem na návrh zmíněného dal hlasovat o vymezení časového limitu řečníků. Demokracie však v řadách našich zastupitelů zvítězila a občan má tedy právo hovořit k problému, jak dlouho chce! Mně osobně to nevadí, jsem připraven ukončit jednání ZM třeba i nad ránem! Velmi bych uvítal proškolení panem Veselým, jak se řídí ZM i jak se vede diskuze. Na občasné osočování z jeho úst jsem si již zvykl, a tudíž mne nepřekvapuje. Před kamerou KTK se snaží zviditelnit mnohý.

Správně však podotýká, že občan podle současného jednacího řádu (JŘ) může vystoupit až v bodě ’Různé’. Ano, jsem proto, aby se občan mohl vyjádřit ihned při projednávání dané zprávy, má-li k ní bezprostřední vazbu. Těším se dokonce, že právě po změně, kdy se tak stane, bude zastupitelstvo trvat minimálně trojnásobně déle. Co se týká současného JŘ, ten byl schválen většinou všech politických stran v ZM, nikoliv „stranickou poslušností“!

Závěrem vzkaz: „Pane Veselý, přijďte alespoň jednou za rok za mnou, poučit mne, jak byste Vy vedl jednání ZM, uvítám to a upřímnému poučení jsem se nikdy nebránil.“

Jiří Tichánek, zastupitel ZM


    [Top]    


Lékárenská anketa pravděpodobně moc lidí neoslovila

K o p ř i v n i c e (dam) - S poměrně malým ohlasem zákazníků se v místních lékárnách setkala anketa, kterou v rámci Dne lékáren připravila Česká lékárnická komora.

Zpět se lékárníkům vrátilo jen několik anketních kuponů. Z těch vyplývá, že většině pacientů rozdíly mezi výši doplatku za stejný lék v různých lékárnách nevadí. Zhruba na dvě poloviny se respondenti dělí v tom, zda vyhledávají nebo nevyhledávají nižší doplatky. Lékárnu, jejichž služeb využijí, si Kopřivničané vybírají podle momentální nálady a také osoby lékárníka. Většina lidí také napsala, že lék by si mimo lékárnu zakoupila jen výjimečně.


    [Top]    


Stíny

Ve středu 20. června v době od 18 do 18.50 hodin vnikl dosud neznámý pachatel do šatny sportovní haly Základní školy Emila Zátopka a odcizil osobní věci mužů družstva v celkové hodnotě 71 890 korun.

Dne 21. června ve večerních hodinách řešila hlídka městské policie rodinné spory na ulici Štramberské, které přerostly v napadení jednoho z účastníků. Z podezření ze spáchání trestného činu byla celá záležitost předána Policii ČR.

Dne 23. června přijala stálá služba Městské policie Kopřivnice oznámení, že se v sídlištní zástavbě Sever potuluje pes kříženec. Při odchytu došlo k pokousání zakročujícího strážníka, pes byl odchycen a umístěn v útulku.

V neděli 24. června v 1.30 hodin došlo na silnici č. 480 v katastru obce Štramberk k havárii osobního vozidla zn. Škoda 120 L. Při jízdě od Štramberka na Ženklavu nepřizpůsobil 27letý muž z Kopřivnice jízdu stavu a povaze vozovky a v levotočivé zatáčce s vozidlem vyjel do protisměru mimo vozovku, kde vozidlo narazilo levým bokem do betonového telekomunikačního sloupu. Při nárazu utrpěl řidič vozidla těžká zranění, 19letý spolujezdec utrpěl zranění smrtelná. Škoda na vozidle byla vyčíslena na částku dvacet tisíc korun.


    [Top]    


Mladí ochránci přírody uspěli na soutěži

K o p ř i v n i c e (hod, pč) - Kroužek ochrany přírody a myslivosti u Domu dětí a mládeže v Kopřivnici pracuje úspěšně již dvanáct let, je zaměřen na doplňkové studium a výchovu k ochraně přírody a rozvíjení informovanosti i praktického zapojení dětí do ekologických činností nad standard běžných akcí.

Dětem je poskytováno množství informací souvisejících s životním prostředím z pohledu domácí ekologie, zásad rovnováhy v přírodě u rostlin a u živočichů a navzájem, zásady pobytu v přírodě a tábornictví, orientaci v přírodě a na noční obloze, práce s mapou, podrobněji se děti zapojují do činnosti na úseku myslivosti jak v klubovně, tak v honitbě při přikrmování zvěře, při návštěvách mysliveckých akcí a výstav. Své znalosti a dovednosti pak srovnávají na soutěžích s jinými kolektivy v okrese i na úrovni národních přeborů.

Každý rok se v kroužku ochránců přírody a myslivosti sejde na deset dětí s představou o svém uplatnění v ochraně přírody v rozsahu věku 8 až 15 let, chlapců i děvčat. Program schůzek je připravován úměrně jejich schopnostem, starší děti se zkušenostmi z práce v kroužku z předchozích let přebírají v některých fázích činnosti nad mladšími patronát.

Základy herbáře listů stromů, pozorování zvěře ve volné přírodě a provádění přikrmování zvěře, to jsou jen některé věci, na kterých se děti během školního roku podílejí. Na jaře se zahajuje feno-faunologické pozorování se záznamem poznatků, vycházky do jarní přírody a čištění pramenů či studánek, výroba tatarů z vrbového proutí, poznávání rostlin a zvířat a ochrana hnízdění pernaté zvěře a mláďat ve volnosti.

Značný zájem mají děti o činnosti v přírodě, jak o poznávání rostlin, tak živočichů, o tábornické dovednosti, doplňkem je práce s turistickou mapou, práce na naučné stezce, průzkumy na hradních rozvalinách, průzkumy poškozování mladých stromků v lese, návštěvy mysliveckých staveb, akcí, výstav, ukázky práce s loveckým psem.

Získané vědomosti se pak vyhodnocují průběžnými testíky, v květnu pak testem všeobecných znalostí, vítězové jsou pak přihlášeni do okresního kola Zlatá srnčí trofej, tříčlenná družstva pak do okresní soutěže Mladý ochránce přírody.

Z minulých let si vítězství v okresních kolech odvezli už Jirka Procházka a Tomáš Chovanec v kategorii mladších žáků a Ondřej Skácel ve starších již třikrát. Letos Ondřej Skácel vyhrál již počtvrté a družstvo starších žáků přidalo vítězství v soutěži Mladý ochránce přírody ve složení Skácel, Chovanec a Procházka.


    [Top]    


Zásahy do zeleně upraví vyhláška

K o p ř i v n i c e (ili) - Současný stav veřejné zeleně ve městě vyžaduje stanovení podmínek pro zásahy do zeleně. Ty budou obsahem obecně závazné vyhlášky o veřejné zeleni, která bude závazná jak pro orgány státní správy a samosprávy, tak i fyzické a právnické osoby.

„Tento podklad bude sloužit jako návod, jak postupovat vůči zeleni ve městě a zároveň bude specifikovat vztah občana k této zeleni. Mělo by se tím předejít různým nedorozuměním i možným pochybením,“ podtrhuje výhody připravované vyhlášky její spoluautorka Lenka Němcová - správce veřejné zeleně.

„Vyhláška má ošetřit většinu situací, které mohou nastat. Například při pokládání inženýrských sítí bude jasně stanoveno ochranné pásmo stromů a postup prací. Při nedodržení stanoveného postupu budou uloženy sankce, které se následně použijí na nápravu vzniklých škod,“ konkretizuje dále Němcová.

Jednou z nejožehavějších oblastí zásahů do zeleně je kácení dřevin. Přestože je tato problematika již ošetřena v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, bude rovněž součástí plánované vyhlášky o zeleni a zahrne i disproporce, které uplatňováním zákona vznikají.

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu přírody - odboru životního prostředí na městském úřadě, které lze podle zákona vydat pouze ze závažných důvodů. Zároveň osoba požadující skácení dřeviny musí splnit povinnost náhradního opatření, a to buď zajištěním náhradní výsadby, nebo zaplacením odvodu do rozpočtu města.

Dojde-li k poškození dřevin nebo k nepovolenému kácení, může příslušný orgán ochrany přírody uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun. V současné době jsou pokuty a náhradní výsadby jediným zdrojem pro nové výsadby zeleně ve městě.


    [Top]    


Dětští zastupitelé se zabývali odpadkovými koši

K o p ř i v n i c e (hod) - Dětští zastupitelé, kteří se sešli ke svému zasedání ve středu 13. června, přišli s podnětem, zda by nebylo možné rozšířit síť odpadkových košů např. kolem Fojtství a krytého bazénu. Jejich podněty s určenými místy na umístění košů budou předány firmě Slumeko. Na další zasedání chtějí pozvat ředitele Správy sportovišť Kopřivnice Milana Gilara, aby jim odpovídal na dotazy, týkající se sportu. Dětští zastupitelé, kteří letos ukončí devátou třídu, projevili zájem podílet se na zasedáních i v následujícím období, to však se bude projednávat příště, neboť podle současných regulí toto není možné.


    [Top]    


Sto tři absolventi převzali výuční listy

K o p ř i v n i c e (hod) - Střední odborné učiliště strojírenské v Kopřivnici vyřadilo minulý týden v pátek sto tři absolventy tříletých učebních oborů. Slavnostního aktu se zúčastnil i kopřivnický starosta Jiří Tichánek.

„Třicet absolventů bude pokračovat v nadstavbovém studiu na středních školách. Zbývajícím absolventům nabídli v průběhu minulého týdne zástupci firem našeho regionu přes sto volných míst v oborech, ve kterých se vyučili, nebo v příbuzném oboru. To dosvědčuje, že SOUS nemá problémy s umístěním svých absolventů,“ řekl ředitel učiliště Antonín Šugárek.


    [Top]    


Lidé spěchající na vlak se už nebudou brodit blátem

K o p ř i v n i c e (ili) - Do konce školního roku bude provedeno zpevnění chodci nejpoužívanější trasy v parku u vlakového nádraží. „Nelogický systém cest v parku nutil chodce mnohdy do pravoúhlých zatáček, takže časem došlo k jejich nerespektování a zkracování. Proto jsme přistoupili k přizpůsobení starého parku současným potřebám obyvatel,“ odůvodnila navrhované úpravy pracovnice odboru životního prostředí Lenka Němcová.

Úpravy se týkají spojnice vedoucí z centra města k vlakovému nádraží. Nová cesta bude z tzv. minerálního betonu, což je ve skutečnosti uhutnělé, porézní kamenivo, které normálně propouští vodu a vzduch. „Nejen že se úpravou změní estetický vzhled parku, ale zároveň se zvýší ochrana kořenového systému, zejména památného stromu, platanu Emila Hanzelky, který chodci částečně obnažili,“ dodala Němcová.


    [Top]    


Výdej osobních dokladů bude omezen

K o p ř i v n i c e (hod) - Vedení Městského úřadu v Kopřivnici upozorňuje již nyní žadatele, kteří si budou chtít požádat o vystavení občanských průkazů a cestovních pasů, že pracoviště, které se tímto zabývá, bude ve dnech od 16. do 20. července a dále v měsíci srpnu od 6. do 17. z důvodu čerpání dovolené uzavřeno.

Žádosti v tomto období je možno podávat na kterémkoliv matričním úřadě nebo přímo na Okresním úřadu v Novém Jičíně.


    [Top]    


Již čtvrtý Běh Terryho Foxe

Běh Terryho Foxe se i letos těšil
slušnému zájmu. Přestože se akce letos
zúčastnilo více lidí než vloni, rekordní počet
startujících překonán nebyl.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (hod) - Již počtvrté se uskutečnil v Kopřivnici Běh Terryho Foxe, který se konal v sobotu 23. června. Počasí účastníkům přálo a běhu se zúčastnilo celkem čtyři sta dvacet čtyři účastníků, kteří mohli tratě v délce jednoho a necelých pěti kilometrů uběhnout a trať 5,3 km projet na kole. Částka, která se letos vybrala, dosáhla výše 19 305 korun a bude věnována na boj s rakovinou. Běh v deset hodin odstartoval a ihned se zapojil do startovního pole místostarosta Zdeněk Krajčír, který běžel se svým synem. Na tomto sportovně-charitativním klání nechyběl ani tentokrát i zástupce hejtmana Josef Jalůvka, který letos startoval i s širším rodinným týmem na koloběžkách. V rámci doprovodného programu vystoupila před kulturním domem i taneční skupina ZUŠ pod vedením učitelky Vraspírové. Po doběhnutí prvních běžců začaly i vědomostní soutěže pro děti. Poté byl losován zájezd do Chorvatska, jejž věnovala cestovní agentura Mirtour a který vyhrál Radim Jurečka.

Po skončení Běhu Terryho Foxe se konala na hřišti u Základní školy Emila Zátopka soutěž Fit Rodina 2001 pro dvougenerační týmy. Jako rozhodčí se zde uplatnil dlouholetý učitel Josef Šmahlík, který přísným okem se svými asistenty dohlížel na jednotlivých stanovištích na plnění kritérií testů zdatnosti. Po úporném boji zvítězila rodina Salivarova (184 body) před rodinou Sumbalovou (179 b.) a Kadlecovou (159 bodů).


    [Top]    


Děti nasbíraly 150 tisíc plastových láhví

Děti ze Základní školy Mniší obsadily
v soutěži ve sběru PET láhví druhé místo.
Foto: Jiří Sopuch

K o p ř i v n i c e - V minulém týdnu, přesněji 15. června, byla ukončena druhá část soutěže ve sběru plastových PET láhví. Soutěže, organizované městem Kopřivnice, společností Slumeko, s r. o. a společností EKO KOM, a. s., sdružující výrobce a plniče plastových láhví, se zúčastnily děti z deseti mateřských a tří základních škol.

Soutěž probíhala ve dvou kolech, na podzim loňského roku a letos od března do poloviny června. Za tuto krátkou dobu dokázaly děti téměř nemožné a nasbíraly 7 848 kilogramů plastových láhví od nápojů, což představuje přepočteno na kusy množství 156 960 láhví. Všechny tyto láhve byly převáženy na dotřiďovací linku v Kopřivnici, kde byly zváženy, roztříděny podle barev a slisovány do balíků. V nejbližší době bude vypraven kamion s těmito láhvemi ke zpracovateli do Silonu, a. s., Planá nad Lužnicí, kde budou přepracovány na polyesterovou střiž, která se používá v textilním a stavebním průmyslu. Společně s dodacím listem budou zaslány kresby dětí s tématikou sběru.

Nejúspěšnějšími sběrateli se v součtu obou kol staly děti ze školek Mniší, Krátká, I. Šustaly a Česká, mezi školami zvítězily děti ze ZŠ v Lubině, následovány ZŠ Mniší a ZŠ - náměstí. Všichni účastníci soutěže byli za svou snahu oceněni věcnými cenami a sladkostmi. Pro vítěze obou kategorií byl navíc připraven zájezd do stanice na záchranu živočichů v Bartošovicích. Podle reakcí dětí se jim soutěž líbila a navíc přispěla ke zvýšení propagace třídění komunálních odpadů v domácnostech, neboť děti zapojily do sběru celé rodiny. Podle statistických údajů je uvedeno ročně na trh jen v ČR na 35 000 tun PET láhví a v současné době se sběrným systémem daří zajistit cca 8 000 tun ročně k následné recyklaci. Malá část je spálena ve spalovnách komunálního odpadu a největší část láhví končí na skládkách i přesto, že kapacity na jejich zpracování existují. Pro srovnání, v západních a severských zemích dosahuje poměr vrácených láhví k recyklaci 40 - 50 %, ve Švýcarsku až 80 procent ze všech láhví uvedených na trh.

Jiří Sopuch, ved. odpadového hospodářství

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:25
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.