Formát pro tisk

 

Obsah Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura Čtenářský servis Sport

    [Top]    


Jednání zastupitelstva bylo velmi emotivní a zdlouhavé

K o p ř i v n i c e (hod) - Již pošesté se letos sešli zastupitelé ke svému zasedání. Na programu jednání měli schválení závěrečného účtu města za loňský rok.

Projednávání předložené zprávy bylo velmi dlouhé, a to jednu a tři čtvrtě hodiny. Hlavně díky Marii Pešlové, jež se přihlásila se svými připomínkami, kterých měla připravených celou řadu. Její vystoupení bylo velmi dlouhé a mnohdy se netýkalo projednávané zprávy. Po pětačtyřiceti minutách se ozvali zastupitelé a navrhovali zkrácení příspěvků vystupujících občanů. To ale nebylo odhlasováno. Někteří ze zastupitelů jí doporučili, aby své připomínky podala písemně, že jí na ně bude v zákonné lhůtě zodpovězeno.

Projednávání závěrečného účtu města bylo emotivní, ale nakonec byl schválen. Ze strany zastupitelů byla vyslovena pochvala pracovníkům finančního odboru za jejich práci, neboť auditorská firma neshledala v hospodaření města žádné výhrady.

Dále byla schválena rozpočtová opatření k rozpočtu města na letošní rok. Zastupitelé také schválili dvacet tisíc korun na propagaci linky důvěry Salusu, o. p. s., dalších dvacet tisíc bylo přiklepnuto zvláštní škole na projekt ’Resocializace dětí postižených poruchami rodiny a poruchami chování’. Částku ve výši třiceti tisíc korun dostala Základní škola - náměstí na mobilní streetbalové hřiště. Asociaci sportovních klubů Tatra - klubu karate byl schválen finanční příspěvek ve výši osmi tisíc korun na mezinárodní závod Czech Open, který se bude konat v říjnu v Kopřivnici.

Také společný projekt města, Klubu vodních sportů Skokan a Správy sportovišť Kopřivnice, Léto pro všechny získal podporu ze strany zastupitelů a ti mu schválili požadovanou částku ve výši devětatřiceti tisíc korun.

Podle zákona o obcích a na základě zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí obec zřídit organizační složky, které nemají právní subjektivitu, ale zřizují se za účelem stanoveným jejich zřizovatelem. Zastupitelé proto schválili zřizovací listiny deseti mateřským a dvěma základním školám, dále dvěma osvětovým besedám, klubu Kamarád a také čtyřem jednotkám sboru dobrovolných hasičů.

Zastupitelé schválili bezplatné zřízení věcných břemen na sekundární vedení tepla ve prospěch města a bezplatné zřízení věcných břemen na rozvody kabelové televize ve prospěch KTK u všech domů prodávaných podle pravidel prodeje bytů.

Vzhledem k plánované stavbě rondelu u křižovatky u městského úřadu schválili zastupitelé uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej části pozemku o výměře sto šedesáti metrů čtverečních na přemístění stánku s rychlým občerstvením - Dakar. Ten by se měl posunout směrem do školní zahrady.

Delší diskuzi si vyžádalo také schválení uzavření darovací smlouvy mezi městem Kopřivnice a Okresním úřadem Nový Jičín na dům na ulici Sokolovské č. p. 407 (bývalý Dům dětí a mládeže). Do této budovy by se mělo přestěhovat kontaktní místo, které je v současné době v budově Tatrarestu na ulici Záhumenní. Josef Jalůvka vystoupil s tím, že okres má dostatečné finanční prostředky na to, aby v letošním roce pokryl náklady na provoz současného umístění kontaktního místa. Starosta mu ale oponoval, neboť v polovině dubna obdržela radnice dopis, ve kterém ji okres informuje o tom, že pokud nedojde ke směně domů, tedy bývalého DDM za Salus, že se město bude muset, pokud nebude chtít přijít o kontaktní místo, podílet na úhradě ztrát z provozu nynějšího umístění v objektu Tatrarestu. V dopise bylo dále napsáno, že pokud by nedošlo ke směně a město by nehradilo ztráty, mohlo by dojít k tomu, že by se kontaktní místo v Kopřivnici zrušilo a občané by museli dojíždět vyřizovat své záležitosti do prostor novojičínského Okresního úřadu. Zastupitelé nakonec tuto darovací smlouvu schválili.

Zastupitelé také vzali na vědomí pozastavení výkonu rozhodnutí usnesením zastupitelstva města Okresním úřadem v Novém Jičíně a zrušili bod 2. usnesení schválený na dvanáctém zasedání zastupitelstva města konaného 8. února. Podle schváleného usnesení zmocnili rozhodovat o rozpočtových opatřeních v rozpočtech města Kopřivnice do výše sedmi set padesáti tisíc korun v každém jednotlivém ukazateli schváleného tabulkového rozpočtu v úhrnu za kalendářní rok a bez omezení o rozpočtových opatřeních vyplývajících ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, případně rozpočtu kraje. Z toho vyplývá, že zastupitelé budou muset nyní projednávat rozpočtová opatření k rozpočtu města

O závěr zasedání se opět postarala Marie Pešlová, která v bodě různém vystoupila s množstvím nejrůznějších připomínek. Po několikerém upozornění, aby byla konstruktivní a věcná, jí bylo starostou Tichánkem odebráno slovo.


    [Top]    


Před KDK soutěžili postižení z celé země

Věční sportovní rivalové, první Rostislav Svoboda, druhý Dušan Byrtus, dojíždějí
do cíle závodu mechanických vozíků.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (ili) - Třídenním maratonem vyvrcholily uplynulý víkend mnohaměsíční přípravy Čtvrtých celostátních sportovních her zdravotně postižených dětí i dospělých. Série deštivých dní byla v sobotu jako zázrakem přerušena, a tak všichni z 255 účastníků měli ideální podmínky. Umoudřilo se nejen počasí, ale i místní obyvatelé, kteří na rozdíl od minulých ročníků našli během sobotního zápolení cestu do centra a se zájmem soutěžící povzbuzovali.

Pro dvaašedesát dětí z místního dětského centra a Ústavu sociální péče ve Vlčovicích byl připraven doprovodný program v podobě štramberského kynologického klubu a možnosti vyzkoušet si výsuvný žebřík tatrováckých hasičů.

Soutěžící v sedmi disciplínách - běhu, slalomu, šipkách, střelbě ze vzduchovky, hodu granátem a oštěpem a vrhu koulí - byli rozděleni podle rozsahu postižení do tolika kategorií, že bylo k vyhodnocení zapotřebí 111 cen. Díky sponzorům dostaly odměnu i všechny děti.
 
 
 
 
 
 


    [Top]    


Zprávy o údajných problémech Tatra popírá

K o p ř i v n i c e (dam) - V době, kdy v kopřivnické Tatře vrcholí ’námluvy’ a potencionální zájemci o její koupi dopracovávají své konkrétní nabídky, začínají na povrch vyplouvat také informace o údajné neutěšené situaci uvnitř firmy.

Podle dobře informovaného zdroje má mít automobilka například výrazné problémy s cash-flow. Ty měly jít dokonce tak daleko, že si firma měla vyřizovat úvěr na výplaty zaměstnanců. To vše však oficiální informační prameny z Tatry popírají. „Ani v době, kdy na tom Tatra byla úplně nejhůř, tak si nikdy nepůjčovala na výplaty zaměstnanců. Vždy, když k takové situaci došlo, řešilo se to například posunem výplatních termínů, k čemuž v současnosti ani náznakem nedošlo,“ řekla mluvčí automobilky Věra Breiová a dodala, že Tatra nejen že má peníze na výplaty, ale dokonce se jí daří postupně splácet také staré dluhy na sociálním a zdravotním pojištění.

Současné peněžní toky uvnitř firmy jsou prý standardní. „Na výrobu si samozřejmě Tatra v situaci, v jaké je, bere provozní úvěry, ale to není nic neobvyklého. Většina výrobních podniků v tomto státě praktikuje totéž,“ uvedla Breiová.

Podobně odmítavě se automobilka staví také ke zprávě, podle které by se na jejích vozech měly objevovat jakostní problémy vedoucí až ke ztrátě některých kontraktů. „Náš útvar řízení jakosti samozřejmě průběžně řeší různé problémy, jako ostatně snad každá firma,“ přiznala Breiová, zároveň ale řekla, že nejde o nic výjimečného a zjištěné závady by neměly ohrozit žádné dodávky a Tatra pracuje na jejich odstranění.

Šíření negativních informací o stavu automobilky v období, kdy vrcholí přípravy na její prodej, prý nemusí být náhodné. „Často, když se jedná o prodeji nějakého podniku, dochází k různým kampaním, jejichž cílem může být například snížení ceny prodávané firmy tím, že se začnou objevovat zkreslené informace a dezinformace o jejích potížích,“ uzavřela mluvčí Tatry, a. s., Věra Breiová.


    [Top]    


Radní opět mimořádně jednali a schvalovali smlouvy o dílo

K o p ř i v n i c e (hod) - Těsně před zasedáním zastupitelstva města minulý týden ve čtvrtek se sešli ke své mimořádné schůzi radní. Ti schválili mimo jiné finanční příspěvek Základní škole 17. listopadu z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu ve výši tří tisíc korun na organizační zajištění oslav desátého výročí vzniku školy.

„Na schůzi jsme projednávali deset smluv o dílo. Ve většině případů se jednalo o opravy a nátěry oken ve školách,“ komentoval jednání rady starosta města Jiří Tichánek.

„O zprávě - návrhu na schválení garance smlouvy mezi Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice a příspěvkovou organizací města Kopřivnice jsme sice jednali, ale nakonec jsme ji odložili a dále se jí budeme zaobírat na řádné schůzi rady, která je již v úterý,“ dodal starosta Tichánek.

Na zasedání rady se původně měl projednávat také návrh změny názvu Správy sportovišť. Podle návrhu předkladatele by se příspěvková organizace spravující bazén, koupaliště, letní stadion a další sportoviště měla jmenovat ’Sportovní, tělovýchovná a rekreační zařízení města Kopřivnice’ se zkratkou STaRZ Kopřivnice. Nakonec se však nový název zřejmě znelíbil i jeho navrhovatelům a před jeho případným schválením byl z programu jednání rady města stažen.


    [Top]    


Svátek dětem nezkazil ani déšť, slavily ostošest

Recesní obdoba japonského národního sportu sumo byla jednou z nejvyhledávanějších atrakcí Dětského dne.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (dam) - I přes značnou nepřízeň počasí neměli organizátoři letošního Dětského dne před kulturním domem o oslavence nouzi.

Většina programu sice musela být přesunuta do vestibulu kulturního domu nebo do stanu, to však nic neubralo vervě, se kterou děti soutěžily.

„Nejvíc se mi líbilo sumo a vejtaha,“ prozradil Martin Kolář a vystihl tak asi vkus většiny účastníků. Právě poměrně netradiční soutěže spočívající v zápase s pneumatikami okolo těla a natahování gumového lana totiž rozhodně neměly o zájemce nouzi stejně jako odpolední diskotéka.
 


    [Top]    


Rodiče sledující akademii jsou mnohdy nervóznější než děti

K o p ř i v n i c e - S tradiční školní akademií vystoupili žáci Základní školy Emila Zátopka. Letošní vystoupení provázelo nejedno nej. Největší počet vystupujících, nejnápaditější program posledních let a největší vedro, jehož následkem shořel zesilovač. Téměř polovina žáků školy vystupovala ve dvanácti číslech, jako hosté program oživily děti z tanečního oddělení Základní umělecké školy Zdeňka Buriana. Barevnější dekorace i kostýmy účinkujících stejně jako nápaditější choreografie daly letošní akademii opravdu vyniknout.

„U nižších ročníků choreografii dělají většinou paní učitelky, na druhém stupni pak iniciativu přebírají sama děvčata a pedagogové spíš plní funkci dozoru,“ vyjádřila se k nácviku programu, jehož příprava trvá několik měsíců, zástupkyně ředitele školy Jana Linhartová. Dekorace stejně jako kostýmy jsou pak kolektivní díla. V prvním případě se jedná o práci učitelek, vychovatelek a žáků, v druhém pak iniciativu mnohdy přebírají maminky a babičky.

Sled jednotlivých vystoupení nebyl letos dán posloupností tříd, a tak si na nejmenší, kteří tradičně mají z řad rodičů a prarodičů největší počet diváků, museli počkat a nerušili mnohdy předčasným odchodem ostatní diváky a vystupující. „Pokaždé mám slzy v očích, když vidím tolik krásných dětí cvičit. Přiznám se, že jsem byla nervóznější než náš Honzík a málem jsem ho mezi tou záplavou mravenečků nenašla,“ svěřila se babička prvňáčka. Ještě větší popularitě než samotná akademie se mezi žáky těší závěrečná diskotéka spojená s tombolou pořádaná již tradičně pod patronací sdružení rodičů a přátel školy.

Ilona Hoffmannová

 


Poslední aktualizace: 21.02.2005 08:25
 

 

[Top] [Home] [Občan] [Turista] [Podnikatel] [Zpět]

 
Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
tel: 556 879 411, fax: 556 812 758
posta@koprivnice.cz
 

 

 
  
  
Obsah
Titulní strana

Zprávy z města a okolí

Kultura

Čtenářský servis
Sport
 
Archiv KN
 
kopr.noviny@koprivnice.cz
 
 
 

KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici - Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice, fax: 556 81 27 58, schránka elektronické pošty (E-mail) kopr.noviny@koprivnice.cz. Šéfredaktor: Dana Hoďáková (tel. 556 879 434), redaktoři: David Macháček (tel. 556 879 435), Jana Feilhauerová (tel. 556 879 435 + záznamník), Ilona Hoffmannová (tel. 556 879 436), inzerce: Iveta Bílková  (tel. 556 879 434). Redakční uzávěrka ve čtvrtek do 12 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E 11945. - Tiskne MORAVIAPRESS-REPRO, s. r. o. - cena 5 Kč.