Kopřivnické noviny č. 27/2000 ze dne 13. července 2000

Zprávy z města a okolí

Náklady na vytápění se dům od domu liší

Delegáti schválili uzávěrku a rozpočet

Štramberští radní ještě nemají nového nájemce Oční školy

Vedení města předalo žákům upomínkové předměty

Čtyřkoalice má už také volební listinu do kraje

O mlýnský náhon se starají celkem tři správci

Dětské centrum se dočkalo nového sponzora ze Studénky

Krátce

Jeskyni Šipku obývá valašská ministryně se svým náměstkem

Starost o letní dovolenou lidé většinou svěřují cestovkám

Informace pro obyvatele Lubiny

SALUS již dostal peníze za bertíky

Tatra prodává víc aut než vloni, nejvíc jich tradičně putuje na východní trhy

Republikánského předsedu si přišlo poslechnout jen pár lidí

Etoxa Opava monitorovala automobilovou dopravu

Klub Kamarád omezí přes prázdniny provoz

Kopřivničané vzpomněli u lípy upálení Jana Husa

Slumeko posiluje sběr plastů, a proto předělává kontejnery

Životní prostředí - výzva i pro státy Evropské unie


Zprávy z města a okolí

Náklady na vytápění se dům od domu liší

K o p ř i v n i c e (dam) - Značné diference mezi náklady na vytápění jednotlivých domů bytového družstva odhalila zpráva energetika OSBD.

Při ceně 299 korun za gigajoul tepla, kterou družstvu dodává firma Rekaz, jsou v tabulkách nákladovosti velké rozdíly. Nejnižších hodnot logicky dosahují byty v revitalizovaném domě na sídlišti sever, kde se náklad pohybuje kolem osmdesáti korun na metr čtvereční a rok. Největší spotřebu naopak vykázaly domy na ulicích Karla Čapka a Pod Bílou horou, kde náklad na vytápění dosahoval až dvou set dvaceti korun, což je podle vedení družstva způsobeno také tím, že tyto domy byly až nedávno vybaveny regulační a měřicí technikou.


Delegáti schválili uzávěrku a rozpočet

K o p ř i v n i c e (dam) - Výsledky hospodaření za rok 1999 a rozpočet na letošní rok - to jsou dva hlavní body, které mělo na programu třiatřicáté shromáždění Oblastního bytového družstva.

Ve středu osmadvacátého června, kdy se shromáždění konalo, se do kulturního domu dostavilo pouze pětapadesát procent delegátů. Ti si z úst předsedy družstva vyslechli rozsáhlou zprávu o hospodaření družstva. Výsledek stejně jako několik předchozích let skončil v červených číslech. Za rok 1999 družstvo vytvořilo zisk ve výši dvou milionů šest set sedmdesát tisíc korun.

„Není to sice již v takové výši, jak jsme byli v minulosti zvyklí, kdy se zisk pohyboval řádově kolem pěti milionů korun. Důvodem tohoto poklesu je snížení úrokových sazeb, které se pohybovaly kolem desíti, jedenácti procent a nyní nejsou ani poloviční,“ řekl předseda OSBD Jiří Rýdel s tím, že hospodářský výsledek družstva tvoří hlavně úroky z krátkodobých úložek. Podle jeho slov navíc není prvotním zájmem bytového družstva vytvářet zisk.

„Naším cílem je vyrovnané hospodaření tak, aby družstevníci nemuseli doplácet z vlastních kapes ztrátu nebo platit zbytečně vysoké daně,“ uvedl Rýdel.

Naopak větší sumy se vloni vynaložily do údržby bytového fondu. Celkem se vloni do oprav bytových domů investovalo bezmála devatenáct milionů korun, což je zhruba o šest milionů víc, než je běžné.

Pro příští rok očekává družstvo zisk, který by měl pouze mírně přesáhnout půl milionu korun. „Jsme v tomto směru poněkud opatrnější, protože víme, jaká je ekonomická situace. Navíc poměrně velká částka z prostředků družstva bude proinvestována při přestavbě jeslí na ulici Kpt. Jaroše na nové sídlo družstva,“ řekl jeho předseda Rýdel. Podle jeho slov však může konečný zisk družstva být podstatně vyšší, než je předpokládán.


Štramberští radní ještě nemají nového nájemce Oční školy

Š t r a m b e r k (dam) - Na dnešním jednání městské rady ve štramberku by mělo dojít k dalšímu posunu ve věci výběru nového nájemce objektu bývalé oční školy.

Smlouvě s dosavadním nájemcem skončila platnost 30. června a již na minulém jednání štramberských radních proběhlo první kolo výběrového řízení na nového provozovatele objektu. Zájem o objekt projevili dva zájemci. „Oba mají zájem v budově provozovat zařízení, které sice nelze označit přímo jako zdravotnické, ale bude mít ke zdravotnictví vztah,“ prozradila místostarostka Štramberka Dana Marková s tím, že radní si vyžádali další informace o záměrech potencionálních nájemců a termín konečného rozhodnutí zatím nebyl stanoven.

Stále otevřená zůstává také varianta, podle které by se oční škola mohla změnit na společný domov důchodců pro seniory ze Štramberka a Kopřivnice, i když vedení kopřivnické radnice je více nakloněno vybudování domova důchodců přímo ve městě.


Vedení města předalo žákům upomínkové předměty

K o p ř i v n i c e (hod) - Ve čtvrtek 29. června v odpoledních hodinách byli pozváni do obřadní síně Městského úřadu v Kopřivnici žáci devátých tříd, kteří ukončili svou povinnou školní docházku s vyznamenáním.

V obřadní síni, kam se žáci dostavili i se svými rodiči, třídními učiteli a řediteli základních škol, k nim promlouvali střídavě starosta Jiří Tichánek, místostarostové Alois Janek a Zdeněk Krajčír, a to proto, že slavnostní akt u příležitosti ukončení jejich školní docházky se konal ve čtvrtek hned třikrát. Tato slavnostní setkání uváděl radní Jaromír Maroň, který je zároveň i předsedou komise pro výchovu a vzdělávání. Po krátkém proslovu obdrželi žáci upomínkové předměty jako vzpomínku na úspěšně ukončenou školní docházku.

První rozloučení, které začínalo ve třináct hodin, měla Základní škola Dr. Milady Horákové a ZŠ Emila Zátopka, ve 13.30 hodin se sešli žáci Základních škol sv. Zdislavy, 17. listopadu, náměstí a zvláštní a poté ve 14.30 se uskutečnilo poslední rozloučení se žáky ze ZŠ Alšovy.

S vyznamenáním ukončilo celkem jedenadevadesát žáků povinnou školní docházku, a to ze ZŠ Dr. M. Horákové třináct, E. Zátopka sedmnáct, sv. Zdislavy osm, 17. listopadu třináct, náměstí sedm, zvláštní školy tři a ZŠ Alšovy - dvacet devět žáků.


Čtyřkoalice má už také volební listinu do kraje

K o p ř i v n i c e (hod) - Čtyřkoalice má už také hotovou volební listinu do krajských voleb, které proběhnou na podzim letošního roku. Tu sestavili v pátek 30. června. Na kandidátní listině je KDU-čSL a Unie svobody zastoupena shodně dvaceti sedmi členy, šest kandidátů má ODA a pět DEU.

Lídrem společné kandidátky je předseda ostravské krajské organizace KDU-ČSL a starosta Dobré Jiří Carbol. Na druhém místě je Wantula, 3. Nováček (oba z US), na 10. místě je Václav Pomikálek za KDU-ČSL ze Studénky, na patnáctém místě je starostka ze Studénky (US) Kateřina Huvarová, na šestnáctém místě je starosta Nového Jičína Pavel Wessely (KDU-ČSL).


O mlýnský náhon se starají celkem tři správci

K o p ř i v n i c e (ili) - Na dvacátém pátém zasedání městské rady se projednávala údržba mlýnského náhonu v místních částech Vlčovicích a Lubině. Ve Vlčovicích ve spolupráci s místní komisí bude s místním občanem uzavřena smlouva o dílo, na základě které bude dotyčný provádět údržbu a preventivní prohlídky toku.

V Lubině je situace odlišná v tom směru, že v korytě náhonu nejsou žádné ovládací mechanismy a profil je z větší části zanesen splaveninami, což způsobuje podmáčení a zaplavování okolních pozemků a sklepů rodinných domů. Z tohoto důvodu bude v letošním roce provedeno vysečení koryta, rovněž prostor u sklenářství a pod silničním mostem bude vyčištěn. Na zbývající část náhonu bude zpracována jednoduchá projektová dokumentace, včetně propočtu nákladů na vyčištění a vyřízení vstupu na pozemky. Na základě vyčíslených nákladů bude pročištění koryta náhonu začleněno do návrhu rozpočtu na rok 2001. Po provedení těchto opatření bude podobně jako ve Vlčovicích vybrán místní občan, který se bude nadále o náhon starat.

Mlýnský náhon ve Vlčovicích a v Lubině byl vybudován v minulých staletích pro pohon bývalých mlýnů. V současné době sice neslouží původnímu účelu, ale je výrazným krajinotvorným prvkem a vhodným biotopem pro vodní rostliny a živočichy.

Náhon začíná odběrným objektem nad jezem ve Vlčovicích na řece Lubině v říčním kilometru 24,35. Dále prochází Vlčovicemi. V kilometru 2,526 ústí do náhonu levostranný přítok - Babincův potok. Aby tento přítok neohrožoval v případě povodně přilehlé pozemky a nemovitosti, je v km 2,513 náhonu vybudován odlehčovací příkop do Lubiny. V km 2,288 náhonu odbočuje vpravo přivaděč na mlýn ve Vlčovicích o délce 0,314 km, který je zaústěn v říčním kilometru 23,155 zleva do Lubiny. Uvedený úsek náhonu o celkové délce 1,045 km je ve správě města Kopřivnice. Zbývající otevřená část náhonu včetně Babincova potoka je ve správě Oblastní meliorační správy v Novém Jičíně. Zatrubněná část náhonu pod skládkou je ve správě Tatry Kopřivnice, a. s.

V červenci 1997 došlo při povodni k poškození tělesa jezu, k zanesení náhonu pískem a splavenou zeminou. Město iniciovalo opravu koruny jezu, vyčištění a zpevnění koryta náhonu a osazení hradidel a stavítek pro manipulaci s vodou. Na opravy byla poskytnuta dotace z programu PHARE ve výši 16 036 ECU, podíl města činil stodvaaosmdesát tisíc korun.


Dětské centrum se dočkalo nového sponzora ze Studénky

Ředitelka Dětského centra třímá v rukou šek
na téměř osmnáct tisíc korun, které ji předal
zástupce Městských inženýrských sítí Studénka,
a. s., Roman Mendrygal.
Foto: Dana Hoďáková

K o p ř i v n i c e (ili) - V závěru školního roku předal zástupce Městských inženýrských sítí Studénka, a. s., Roman Mendrygal ředitelce Dětského centra Dagmar Jančálkové šek v hodnotě 17 772,40 korun pro potřeby dětí. „Den dětí pořádáme druhým rokem a spolu se zaměstnanci jsme se dohodli, že to bude charitativní akce. Výtěžek pokaždé někomu věnujeme,“ uvedl Mendrygal. V minulém roce výtěžek z dětského dne zaměstnanci inženýrských sítí použili na integraci zdravotně postižených dětí v mateřských školách ve Studénce. Poté, co se letos dozvěděli o existenci Dětského centra, toto zařízení osobně navštívili, aby se přesvědčili o potřebnosti finanční pomoci. „Se zaměstnanci jsme se rozhodli, že výtěžek poputuje do Kopřivnice, protože v rámci spádovosti do Dětského centra dojíždějí i čtyři děti ze Studénky,“ dodal Mendrygal.

Při předávání šeku zástupce Městských inženýrských sítí Studénka, a. s., nastínil další možnou spolupráci s Dětským centrem, v rámci které by pomohl získat pro děti auto pro přepravu. „Předáním šeku jsme si určitým způsobem sami pohladili svoje dušičky,“ netajil se Roman Mendrygal se svými pocity, které umocnilo poděkování dětí spojené s předáním vlastnoručně vyrobených dárečků.


Krátce

K o p ř i v n i c e (red) - V době celozávodní dovolené v Tatře, a. s., dojde k zastavení dodávky tepla, a to od šesti hodin 15. 7. Dodávka bude obnovena v průběhu neděle 30. července.

K o p ř i v n i c e (ili) - Během prázdnin budou služby obvodních lékařů na poliklinice zajištěny tak, aby se pacientům dostalo náležitého ošetření. Jiná situace je u odborných lékařů, kteří jsou na poliklinice v nájmu a nejsou povinni zajišťovat za sebe odpovídající náhradu. Pacienti budou v případě potřeby ošetřeni v nemocnici v Novém Jičíně.

K o p ř i v n i c e (ili) - Dlouhodobě omezená otevírací doba v Lékárně pod Červeným kamenem na poliklinice by se měla upravit od září tohoto roku. Vedení polikliniky se podařilo získat dva mladé lékárníky, kteří pokryjí personální nedostatek magistrů trvající několik let.

K o p ř i v n i c e (ili) - Sociální příplatek a příspěvek na bydlení se musí odevzdat do konce července spolu s potvrzenými příjmy na II. čtvrtletí 2000. K přídavkům na děti se musí doložit potvrzení příjmů za rok 1999. Dále u dětí starších 15 let je nutno doložit potvrzení o studiu. Taktéž všechny děti, které dojíždějí do školy mimo místo svého trvalého bydliště, musí doložit potvrzení o studiu na nadcházející školní rok, a to do konce září.

K o p ř i v n i c e (hod) - V konkurzu na místo ředitelky Mateřské školy na ulici Pionýrské vyhrála Anna Dětská, která na této školce učila.


Jeskyni Šipku obývá valašská ministryně se svým náměstkem

Š t r a m b e r k (dam) - Nové obyvatele má štramberská jeskyně Šipka. Neandrtálce, po kterých zbyla pouze část dětské čelisti, vystřídali v tomto vlhkém obydlí oficiální představitelé Valašského království - ministryně pro primitivní ekologii Martina Kopáčková a její náměstek pro ekomagorizaci Pavel Knebl. Ti ve sluji hodlají strávit zhruba měsíc a návštěvníkům ukázat, že žít se dá i v naprosto primitivních podmínkách. U zrodu myšlenky stál bratr cestovatele a dobrodruha Pavla Knebla, který mu kdysi doporučil, že s jeho životním stylem se může klidně odstěhovat do jeskyně. „Mně to tehdy připadlo jako dobrý nápad, a tak jsme tady,“ řekl Knebl.


Starost o letní dovolenou lidé většinou svěřují cestovkám

K o p ř i v n i c e (ili) - Zařizovali jste si dovolenou sami, nebo jste dali přednost cestovní kanceláři, zněla otázka, na kterou odpovídali náhodně dotázaní obyvatelé Kopřivnice.

Veronika H. (27 let, sekretářka) - Je to různé, ale letos jedeme do Chorvatska přes cestovku.

Šárka Ch. (41, asistentka) - Je to asi moje pohodlnost, ale raději si připlatím, než bych si měla všechno zařizovat. Proto dávám přednost dovolené přes cestovní kancelář.

Edita B. (55 let, právnička) - Už roky to máme rozdělené tak, že pokud jedeme do zahraničí, využijeme služeb cestovní kanceláře, a pokud jedeme v rámci republiky, zařizujeme si dovolenou sami.

Libor P. (53 let, pedagog) - To je parketa mojí manželky, ale myslím, že letos dovolenou zařizovala přes cestovku. Většinou dovolenou trávíme na chalupě, a pokud jednou za pět let vycestujeme, je to vždycky přes cestovní kancelář.

Zdeněk V. (31 let, nezaměstnaný) - Kde bych vůbec na dovolenou vzal? Děcka budou u babičky a na táboře, a pokud se mi podaří dostat se párkrát s rodinou na přehradu, budu rád.

Jindra Z. (39 let, zahradnice) - Pokud jedeme do ciziny, tak jedině organizovaně přes cestovní kancelář. Bála bych se, že kdyby vznikl problém, tak se ani pořádně nedomluvím.


Informace pro obyvatele Lubiny

K o p ř i v n i c e (hod) - Vedení města upozorňuje obyvatele Lubiny, že vzhledem ke změnám ve zpracovávání projektu se opozdily dodávky materiálu na telefonizaci Lubiny.

Telecom z těchto důvodů prodloužil smlouvu s firmou Jamteko, která provádí výkopové práce. Všechny práce na dokončení telefonizace Lubiny, včetně asfaltových překopů by měly být ukončeny do 31. července.

Město Kopřivnice není účastníkem tohoto řízení, proto může zasahovat pouze zprostředkovaně na základě podnětů občanů.


SALUS již dostal peníze za bertíky

K o p ř i v n i c e (dam) - Dvacet čtyři tisíc šest set padesát dva žluté bertíky skončily během měsíce května ve schránce kopřivnického supermarketu Albert. Žetony, které zákazníci dostávali za každou utracenou stokorunu, měly hodnotu padesát haléřů, a tak na konto místního azylového domu pro matku a dítě SALUS poputuje 12 326 korun. O možnostech další spolupráce a případného sponzoringu azylového domu jeho ředitel intenzivně jedná s firmou Ahold.


Tatra prodává víc aut než vloni, nejvíc jich tradičně putuje na východní trhy

K o p ř i v n i c e (red) - Kopřivnická automobilka TATRA, a.s., zaznamenává od počátku roku růst výroby a prodeje vozidel.

V první polovině roku 2000 bylo vyrobeno zhruba 920 vozidel, což představuje ve srovnání s prvními šesti měsíci roku 1999, kdy bylo dokončeno 543 automobilů, přibližně 69procentní růst produkce. Rovněž pololetní statistika prodejů ukazuje značné meziroční zvýšení z loňských 458 prodaných automobilů na zhruba 840 vozidel dodaných zákazníkům.

Rozhodující podíl na prodeji má jako obvykle vývoz. Podíl exportu na celkových prodejích by měl letos vzrůst z loňských osmdesáti pěti procent na přibližně 89,5 procenta. Výrazně se za první polovinu letošního roku ve srovnání se stejným obdobím loňska zvýšil například prodej vozidel do Ruska a okolních zemí. Další již potvrzené a finančně zajištěné smlouvy ukazují, že by v závěru roku mohl prodej do Ruska a dalších zemí v tomto teritoriu dále stoupat. Nárůst kontraktů je dán především expanzivními plány ruských klientů Tatry z řad těžebních, naftařských a plynařských společností a současným zhodnocováním jejich produkce díky  vývoji cen na světových trzích. Nejnovější kontrakt podepsala Tatra s klienty v Rusku ve druhé polovině června. Rusko tak v každém případě bude letos jedním z nejsilnějších obchodních teritorií automobilky a navíc oblastí se zřetelně  sílící poptávkou.


Republikánského předsedu si přišlo poslechnout jen pár lidí

K o p ř i v n i c e (dam) - Minimálnímu zájmu lidí se těšil mítink Miroslava Sládka, který ve čtvrtek devětadvacátého června uspořádalo místní Sdružení pro republiku - republikánské strany Československé. Na kopřivnickém náměstí T. G. M. postávalo kolem značně prošedivělého předsedy republikánů asi dvacet lidí, včetně dětí a náhodných kolemjdoucích. Za to ovšem také pořadatele mítinku Sládek notně pokáral. „Pokud chceme prolomit informační blokádu, tak si nemůžeme dovolit takovou akci nepřipravit,“ hřímal Sládek. Sebevědomí mu však, jak je zvykem, nechybělo: „I když je nás tady tak málo, je to víc lidí, než by přišlo na mítink jakékoliv jiné politické strany,“ řekl Sládek s tím, že jeho ’partaj’ je v současné době jedinou důvěryhodnou alternativou pro nespokojené voliče.

Kopřivnický mítink může mít pro místní republikány ještě nepříjemnou dohru. Hrozí jim totiž, že budou muset zaplatit pokutu za neoprávněné vylepení plakátů.


Etoxa Opava monitorovala automobilovou dopravu

Studenti kopřivnické průmyslovky zapisují
na jedné z křižovatek projíždějící automobily.
Foto: David Macháček

K o p ř i v n i c e (ili) - Z důvodu vzrůstající dopravní zatíženosti, hustoty automobilového provozu i počtu vozidel požádal odbor životního prostředí firmu Etoxa Opava o komplexní hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí. Za tímto účelem se poslední úterý v červnu přes 140 studentů a pracovníků městského úřadu podílelo na monitoringu automobilů.

Při zhodnocování dopravní zátěže hlavních komunikací se sledovala denní křivka a dynamika dopravy, struktura projíždějících vozidel a podíl místní a externí dopravy. Při vyhodnocování směrovosti, která byla také součástí akce, studenti na třiatřiceti místech sledovali počty a druhovou skladbu tranzitních vozidel a vozidel s cílem ve městě, což dále bude sloužit ke stanovení emisí z dopravy.

Na jedné straně sice stále dochází ke snižování emisí ze stacionárních zdrojů a zejména v důsledku plynofikace, na druhé straně významně narůstá podíl emisí z dopravy a současně i dopravní hluk. Vzhledem k růstu počtu vozidel, značnému podílu starších vozidel bez katalyzátoru se tak doprava stává celoročně nejrizikovějším faktorem životního prostředí na území měst. Komplexní analýza vlivu dopravy ve městě zmapuje nejen negativní efekty a současný stav, ale stanoví i případnou prognózu vývoje. Po vyhodnocení budou s výsledky analýzy čtenáři Kopřivnických novin seznámeni.


Klub Kamarád omezí přes prázdniny provoz

K o p ř i v n i c e (ili) - V době letních prázdnin mohou děti klub Kamarád navštívit pouze prvních čtrnáct dní v červenci a poslední týden v srpnu. Zbývající dobu bude klub uzavřen.

„V prvním roce provozu jsme měli otevřeno celé prázdniny, ale zájem ze strany dětí nebyl prakticky žádný. Děti přes léto dávají přednost pobytu u vody, odjíždějí na tábory, k babičkám a podobně,“ odůvodnila uzavření klubu Kamarád jeho manažerka Blanka Mikundová, „po zkušenostech z předcházejících let volíme raději omezený provoz na začátku a konci prázdnin. Navíc absolvujeme s dětmi přes léto dva tábory, takže v kontaktu s nimi jsme prakticky stále.“


Kopřivničané vzpomněli u lípy upálení Jana Husa

K o p ř i v n i c e (hod) - Klub českých turistů je pokračovatelem tradice setkávání u příležitosti vzpomínky na upálení mistra Jana Husa v Kostnici, ke které se sešli obyvatelé Kopřivnice v podvečer ve čtvrtek 6. července. Se svými proslovy vystoupil farář Pavel Sikora z Církve československé husitské z Nového Jičína a kazatel Štěpán Marosz z Českobratrské církve evangelické ze Štramberka. Jak už to bývá, chybět nemohlo vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice, které svým zpěvem vyzdvihlo úroveň celého setkání.


Slumeko posiluje sběr plastů, a proto předělává kontejnery

K o p ř i v n i c e (hod) - Protože ubývá skleněných obalů na úkor plastových, rozhodla se firma Slumeko, s. r. o., jež má ve městě na starosti komunální odpad, barevně upravit kontejnery, které slouží pro sběr barevného skla, na kontejnery pro sběr plastových obalů. Ze dvou kontejnerů, kdy se sbíralo zvlášť barevné a bílé sklo, tak zbude jeden a ten bude na směsné sklo.

„Prozatím jsme udělali pět kontejnerů, dalších pět máme rozpracovaných ve firmě. Zhruba do konce prázdnin by mělo dojít po celé Kopřivnici k výměně všech padesáti sběrných nádob,“ řekl Jiří Sopuch, pracovník firmy Slumeko, s. r. o., jenž má na starosti odpady.

Po úpravách by měly být na každém sběrném místě separovaného odpadu ve městě dva kontejnery na plast a po jednom na papír a na směsné sklo.


Životní prostředí - výzva i pro státy Evropské unie

Země Evropské unie se společnou politikou ve prospěch životního prostředí zabývají více než třicet let a do dnešního dne např. legislativa k ochraně životního prostředí představuje asi 300 právních aktů - směrnic, rozhodnutí a nařízení. K nim patří i velký počet dalších sdělení orgánů EU souvisejících s  touto politikou EU. Rozsah legislativních dokumentů, s nimiž musí harmonizovat své právní a administrativní systémy země kandidující na vstup do EU, je sice poněkud menší, asi 70 směrnic a 21 nařízení, ale stále jde pouze o základní krok celého procesu. Následovat musí vytvoření podmínek k realizaci právní normy a její vynucování kontrolami a postihy. Až zavedením všech částí procesu lze dosáhnout měřitelného úspěchu ve snaze o přiblížení našich zemí EU v oblasti životního prostředí.

Přes významný náskok v legislativě i v  praktickém zavádění těchto norem do života nemohou ani země EU konstatovat výrazné úspěchy ve zlepšování této oblasti. Evropská agentura životního prostředí ve své zprávě ’životní prostředí na přelomu století’, kterou vydala v závěru roku 1999, sice zdůrazňuje drobné, rychle rostoucí a přibývající signály pozitivních změn, celkově však varuje před pokračujícím rozvojem některých ekonomických sektorů s velmi negativními dopady na životní prostředí. V hodnocení vývoje posledních 5 - 10 let je s potěšením konstatováno významné snížení emisí látek, poškozujících ozónovou vrstvu, dále omezení okyselujících emisí a snížení vypouštění fosforu do řek. Naopak další nárůst hrozí u emisí skleníkových plynů, vypouštění chemikálií a produkci odpadu. Dosud nevypočitatelným ohrožením je možná klimatická změna. I když v zemích EU celkově klesá počet oblastí s velice vysokými koncentracemi znečišťujících látek a neúnosnými dopady na životní prostředí, je neméně nebezpečné narůstající zabírání méně poškozených území pro produkci energie, dopravu, průmysl a dodávku vody. Životnímu prostředí nakloněná politika států EU sice v osmdesátých letech vyvolala pokles spotřeby energie i materiálu, ale tento trend nevytrval až do let devadesátých. Dnes je jednoznačné, že činnost na ochranu životního prostředí musí být mnohem důsledněji začleněna do ekonomických opatření. Země, kromě jiných opatření, snižují subvence, které v¨konečném důsledku životní prostředí poškozují. Jde především o subvencované zemědělství, průmysl a energetiku, jejichž rozvoj znamená stále vyšší spotřebovávání přírodních zdrojů, stále větší znečištění životního prostředí než dosud.

Pro potřebný tlak na změnu jednání veřejnosti směrem k optimalizaci rozvoje výroby i nárůstu spotřeby je nezbytný kvalitní informační systém. Politická i legislativní aktivita zemí EU v  posledních deseti letech i v  tomto ohledu vyvolala rostoucí uvědomění. Je znám aktivní odpor veřejnosti k jaderné energetice, který dnes zaznamenáváme i v  reakci na českou jadernou energetiku, přesněji na kvalitu bezpečnostních systémů našich jaderných elektráren. EU důrazně požaduje zvyšování bezpečnosti jaderné energetiky v zemích střední a východní Evropy a na území bývalého Sovětského svazu na úroveň dosaženou v zemích EU, případně uzavření méně bezpečných reaktorů. Česká republika je připravena vytvořit podmínky po zavedení právních předpisů EU v  jaderné energetice, zajistit maximální bezpečnost elektrárny Temelín, modernizovat Dukovany a řešit bezpečné uložení jaderného odpadu.

Josef Jalůvka, poslanec PS PČR
e-mail: jaluvka@nettle.cz


© Kopřivnické noviny

Poslední aktualizace: 05.01.2004 10:39