Pejskaři

V tomto fóru naleznete odpovědi na dotazy určené Městskému úřadu v Kopřivnici. Své otázky s označením FÓRUM zasílejte na tuto emailovou adresu: jana.hromocukova(zavináč)koprivnice.cz

Moderátor: Jana Hromočuková

Pejskaři

Příspěvekod radek » úte dub 11, 2006 9:44

1. Kolik pokut bylo pejskařům uděleno v r.2003, 2004 a 2005 za nedodržování výše uvedené vyhlášky?

2. Kdo tedy opravdu může toto dodržování vyhlášky kontrolovat a její porušení případně pokutovat?

3. Kdy „TO“ tedy město hodlá řešit a jakým způsobem ( jestli např. odbor ŽP něco v této otázce chystá,….)? Jak jste asi zjistil, prevence ( m.j. umístění několika košů se sáčky po městě ) se minula účinkem.Nutná asi, bohužel, bude represe.
radek
Site Admin
 
Příspěvky: 154
Registrován: stř led 26, 2005 10:09
Karma: 1

Příspěvekod radek » úte dub 11, 2006 9:51

1. Pejskaři řešeni v roce
2003 - 111 případů
2004 - 77
2005 - 93

2. Dodržování vyhlášky kontroluje a její porušení projednává na místě městská policie, ve správním řízení právní odbor - přestupková komise.

3. Město (městská policie) "psí problém" řeší všemi dostupnými prostředky - domluva, bloková pokuta, umisťování psů v psím útulku.

V žádném případě nezastáváme názor pisatele, že neukázněných pejskařů je 90%. Věříme, že i za používání represe se tento problém podaří zvládnou ke spokojenosti podstatné čás

Městská policie Kopřivnice

----------------------------

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 o místních záležitostech veřejného pořádku řeší širokou problematiku dodržování veřejného pořádku. Stanovuje opatření k chovu a držení psů, ochranu a bezpečí obyvatel, ochranu jejich majetku včetně zvířat, užívání veřejného prostranství a čistotu veřejného prostranství.

Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí podle čl. 8 město Kopřivnice zejména prostřednictvím Městské policie Kopřivnice. Toto ustanovení je zcela v souladu se zákonem o obecní policii, kde se říká, že správu na úseku zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti té obce, která ji zřídila, vykonává obecní policie. K povinnostem obecní policie patří mimo jiné přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dodržování pravidel občanského soužití, odhalování přestupků a jiných správních deliktů, upozorňování fyzických a právnických osob na porušování obecně závazných právních předpisů a činění opatření k nápravě apod.

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin. Sankci za porušování vyhlášky může udělit městská policie v blokovém řízení nebo městský úřad, zejména komise pro projednávání přestupků ve správním řízení.

Odpověď na otázku č. 3:

Problém znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy není jen problémem Kopřivnice nebo měst a obcí v ČR, ale jak je možno se osobně přesvědčit, i v jiných zemích Evropy.

Město Kopřivnice se „psí problematice“ věnuje již řadu let. Na první pohled jednoduchá záležitost však, jak potvrdí ti, kteří se znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy věnují, nijak jednoduchou není. Přesto se v této oblasti v Kopřivnici již leccos podařilo. Příkladem pro toto tvrzení je například útulek pro psy ve Vlčovicích, který byl postaven již v roce 1997 a byl tak zřejmě prvním městským útulkem v tehdejším Severomoravskem kraji.

Ale vraťme se k psím exkrementům. Během posledních přibližně patnácti let se objevila spousta různých návrhů, jak tento problém řešit. Byly to např. psí záchodky, oplocené výběhy, nejrůznější sáčky na sběr exkrementů, koše na psí exkrementy, motorové vysavače umístěné na různých dopravních prostředcích (kola, vozíky, motorky apod.). Většina z nich se však po počátečním boomu v Česku moc neujala. I město Kopřivnice některé z nich vyzkoušelo. Tak např. v roce 2001 odhlasovali zastupitelé při schvalování rozpočtu města na rok 2001 částku 150 000 Kč na zakoupení stroje na odstraňování psích exkrementů. Při zjišťování údajů od výrobců technologie, tak od provozovatelů vyšlo najevo, že pořizovací náklady na stroj na odstraňování psích exkrementů a následné náklady na provoz dohromady značně převyšují výše uvedenou částku a navíc velikost města Kopřivnice nezaručuje plné vytížení stroje. Vysavače na psí exkrementy pracují velmi dobře na tvrdém podkladu (asfalt, dlažba atd.), problémy však mají v travnatém porostu. Ten je však v Kopřivnici v převaze.

Po zkušenostech odjinud byla radou města přijata koncem roku 2001 varianta nákupu speciálních košů na psí exkrementy s papírovými sáčky vybavenými kartonovými lopatičkami. V první – zkušební fázi bylo v roce 2002 nakoupeno a instalováno 5 kusů odpadkových košů a zakoupeno 30.000 kusů papírových sáčků. Koše byly instalovány v centru města, aby byly v dosahu kamerového systému městské policie. Při vyhodnocování zkušební fáze bylo zjištěno, že:

- Koše přímo v centru města jsou vyprazdňovány dvakrát, koše mimo něj jedenkrát týdně. Sáčky na psí exkrementy jsou doplňovány při každém vývozu, v některých případech i častěji.

- Obsah speciálních košů je tvořen přibližně ze 20% psími exkrementy, zbytek tvoří běžný odpad. Použité sáčky na psí exkrementy se vyskytují ve všech odpadkových koších i nádobách na domovní odpad. Lidé si zřejmě berou ze zásobníků sáčky do zásoby a poté je podle potřeby používají. Tento jev lze pozorovat i ve městě, protože stále větší množství držitelů psů nosí sebou sáčky na psí exkrementy.

- Na některých místech jsou sáčky z košů vytrhávány a rozhazovány po okolí, tento jev má je však podle zkušeností odborníků pouze krátkou dobu trvání.

- V anketě provedené na sídlišti Sever bylo 76% respondentů pro rozmisťování košů na psí exkrementy, 12% pro samotné sáčky a 12% pro zřízení tzv. psích louček, obdrželi jsme i konkrétní návrhy na rozmístění košů na psí exkrementy.

Z výše uvedených zjištění vyplynulo, že instalace košů na psí exkrementy a používání papírových sáčků s lopatičkou má u veřejnosti, a to jak vlastníků psů, tak i osob psy nevlastnící, příznivý ohlas. Podle zkušeností z dalších let se tento systém skutečně osvědčil a pomáhá snižovat problémy se znečišťováním veřejného prostranství psími exkrementy. Od roku 2002 do konce roku 2005 bylo nakoupeno a rozmístěno celkem 35 košů s nástavci pro papírové sáčky. Podle odborníků by ve městě velikosti Kopřivnice mělo být rozmístěno asi 60 košů. Tohoto stavu by mělo být podle možností rozpočtu města dosaženo asi v roce 2007.

Po průvodcích psů požaduje město pouze to jediné, aby sbírali exkrementy po svých miláčcích a ukládali je do nádob na odpady. A lze říci, že takto činí stále větší počet občanů. Ti, kteří se z různých důvodů dosud zdráhají tento odpad uklidit, mohou v případě přistižení očekávat i finanční postih.

Odbor právní

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2006

Označení stanoviska: Pravidla pohybu psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Právní předpis: zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 24 odst. 2

Související práv. předpisy: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písmeno d)

Klíčová slova: volný pohyb psů, veřejné prostranství, veřejně přístupná místa

Datum zpracování: 9. ledna 2006

Zpracovali: Mgr. Vítězslav Šemora, Mgr. Olga Dvorská, v. r.

Schválili: Mgr. Vítězslav Šemora, v. r., vedoucí oddělení legislativně-právního
Ing. Marie Kostruhová, v. r., ředitelka odboru

Stanovisko:

Na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zvířat“), může obec obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro jejich volné pobíhání.

A) Pravidla pohybu psů na veřejném prostranství

Na rozdíl od § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, není v ustanovení § 24 odst. 2 zákona o ochraně zvířat vztažena možnost regulace pohybu psů jen na některá veřejná prostranství. Je proto možné stanovit pravidla pohybu psů na všech veřejných prostranstvích v obci. Z důvodu právní jistoty adresátů povinností je zejména v případech, kdy jsou pravidla pohybu psů vztažena jen na některá veřejná prostranství, třeba, aby byla tato veřejná prostranství dostatečně konkretizována a jejich vymezení nepůsobilo aplikační problémy.

Přestože zákonné zmocnění výslovně nehovoří o možnosti ukládat adresátům povinnosti, máme za to, že obsah použitého sousloví „pravidla pohybu psů“ je obdobný. Při stanovení pravidel pohybu psů je třeba vycházet ze skutečnosti, že zákon o ochraně zvířat tato pravidla blíže nekonkretizuje a je třeba jej interpretovat v souladu s jinými právy, povinnostmi a právem chráněnými zájmy vyplývajícími z jiných právních předpisů, zejména Ústavy, Listiny základních práv a svobod a zákona o ochraně zvířat, veterinárního zákona a dalších. Příslušné zmocnění je třeba interpretovat rovněž s přihlédnutím k institutu obecného užívání veřejných prostranství. Obec by tedy neměla stanovit nebo konkretizovat povinnosti uložené jinými zákony, např. zákonem na ochranu zvířat, povinnosti k obecné odpovědnosti za škodu podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nebo vymezovat nové skutkové podstaty přestupků, které jsou již upraveny v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“).

Pravidelnou součástí pravidel pohybu psů, která je v souladu se zákonem, je zákaz nebo omezení jejich volného pobíhání na některých, případně všech veřejných prostranstvích. Volným pobíháním psa je v této souvislosti třeba rozumět pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství, a to pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele. Lze dále stanovit povinnost, aby byl pes vybaven náhubkem, pokud to nebude nevhodné pro některé druhy psů a uložit nošení identifikační známky, jestliže je obec bezplatně vydá majitelům psa oproti zaplacenému místnímu poplatku ze psa. Užitím náhubku, vodítka nebo známky však není dotčena odpovědnost majitele psa, případně jeho průvodce, za škodu na zdraví nebo majetku psem způsobenou.

V rozporu se zákonem oproti tomu bude stanovení povinnosti odstraňovat psí exkrementy, neboť tato otázka je již předmětem úpravy v občanském zákoníku, v § 415, § 420 a § 442, a dále se může jednat o přestupek proti veřejnému pořádku v § 47 přestupkového zákona. Speciální právní úpravou je § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k odstranění znečištění, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace včetně chodníků.

B) Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Jestliže obec v rámci stanovení pravidel pro pohyb psů omezí, popř. zakáže volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích, měla by rovněž konkrétně určit prostory, na něž se tato omezení (zákazy) nevztahují. Mohou nastat následující situace:

1) zakáže-li obec volný pohyb psů na všech veřejných prostranstvích, pak má povinnost určit prostory pro volné pobíhání psů;

2) v případě, že obec omezí či zakáže volný pohyb psů pouze na některých konkrétně vymezených veřejných prostranstvích, nemusí být vždy z povahy věci nutné určit současně prostory pro volné pobíhání psů. Argumentem a contrario lze totiž dospět k závěru, že takovými prostory jsou všechna ostatní veřejná prostranství, na něž se stanovená omezení či zákazy volného pobíhání psů nevztahují.

Pokud obec v rámci stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství volné pobíhání psů neomezuje, resp. nereguluje, nemá povinnost vymezit prostory k tomuto účelu sloužící.

Pod pojmem „prostory pro volné pobíhání psů“ v § 24 odst. 2 zákona o ochraně zvířat lze rozumět:

1) místa, která nemají charakter veřejného prostranství, bez ohledu na jejich vlastníka. Hodlá-li obec vymezit prostory pro volné pobíhání psů na těchto místech, které však nejsou v jejím vlastnictví, je k tomu třeba vždy souhlasu nebo obdobného úkonu vlastníka (např. nájemní smlouva apod.).

2) místa, která mají charakter veřejného prostranství. K určení těchto míst jako prostor pro volné pobíhání psů obec souhlas vlastníka pozemku mít nemusí, neboť pohyb psů na veřejném prostranství lze považovat za obecné užívání. Obec však nesmí nepřiměřeným způsobem zasahovat do vlastnických práv, obecného užívání ostatních osob, případně jiných právních vztahů regulovaných zvláštními právními předpisy.

Při vymezování prostor pro volné pobíhání psů bez ohledu na to, zda jsou tyto prostory veřejným prostranstvím, musí obec postupovat s ohledem na požadavky vhodnosti a rozumnosti a v souladu s právním řádem. Je tedy třeba respektovat nejen zákon o obcích a zákon o ochraně zvířat, ale též Listinu základních práv a svobod a ostatní právní předpisy (veřejnoprávní i soukromoprávní). Obec zejména musí zohlednit požadavky stanovené zvláštními zákony, např. v oblasti ochrany přírody a krajiny, vod, hygieny a stavebních předpisů, a nesmí nepřiměřeným způsobem omezovat další způsoby obecného užívání prostor vymezených pro volné pobíhání psů. Vymezení prostor pro volné pobíhání psů by mělo být v obecně závazné vyhlášce dostatečně určité. Účelným se jeví označení prostranství stanovených ve vyhlášce piktogramem či jiným způsobem, který současně upozorní ostatní občany obce a další osoby, že je daný prostor určen pro volné pobíhání psů a průchod jím může být pro ně spojen s určitým rizikem.

S ohledem na stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat a v souvislosti s upřesněním výkladu dané problematiky se tímto stanoviskem ruší stanovisko č. 27/2005.

Poznámky: - stanovisko popisuje právní stav ke dni zpracování
- stanovisko není právně závazné, neboť k závazným výkladům je oprávněn pouze příslušný soud[/b]
radek
Site Admin
 
Příspěvky: 154
Registrován: stř led 26, 2005 10:09
Karma: 1


Zpět na Radnice odpovídá

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron