Kopřivnické noviny – výměna názorů

Pravidla fóra
Diskusní fórum slouží k výměně názorů mezi občany a k zodpovídání dotazů směřovaných na radnici, k němuž slouží téma „Radnice odpovídá“. Městský orgán odpovídá standardně na dotaz pouze jednou. V případě, že přispěvatel žádá doplnění odpovědi, je nutné, aby dále postupoval podle zák. 106/1999 Sb.

Odesláním příspěvku do diskusního fóra přebírá jeho autor odpovědnost za obsah a za případné následky, které by z něj mohly vzniknout. Město Kopřivnice si jako provozovatel tohoto webu vyhrazuje právo smazat příspěvky obsahující vulgární výrazy, propagující rasismus, pornografii, či jinak odporující zákonným normám. Na diskusní fórum nesmí být rovněž vkládány přispěvky a odkazy podporující politická a názorová hnutí.

Při psaní přispěvatel dodržuje zásady slušnosti. Příspěvky, které se netýkají tématu, nebo mají hrubý, urážlivý či jinak nevhodný obsah, mohou být z diskusního fóra vymazány a jejich autorům může být v případě nutnosti na fórum zakázán přístup.

Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod Frantisek » čtv kvě 10, 2012 9:57

Kopřivnické noviny
Poznámka nejen k Ing.Gavlasovi
Úvodem bych chtěl nezasvěceným čtenářům sdělit, že můj příspěvek bude rozdělen na
několik kratších. Pokud by čtenář měl zájem, tak si bude muset zakoupit několik dalších
vydání Kopřivnických novin. Nevím, jestli je toto dělení marketingovým tahem vydavatele
nebo zásahem cenzora. Já se domnívám že druhý způsob je tím pravým důvodem. Teď ale k
věci:
Prostřednictvím Kopřivnických novin jsem byl opětně kritizován Ing.Gavlasem pro mnou
činnost opozičního zastupitele. Jsem si vědom, že Kopřivnické noviny by neměly sloužit
jako platforma pro diskuzi mezi zastupiteli a občany. Je pro to několik důvodů. V prvé řadě
je to časový odstup mezi vyjádřením jednoho z účastníku diskuze způsobený redakční
uzávěrkou ještě před vyjitím nového čísla novin, cenzurním rozdělováním příspěvku
zastupitele do několika vydání tak, aby čtenář ztratil přehled o diskutovaném tématu
nebo si nedal do souvislosti začátek a jeho pokračování v dalším čísle. Poněvadž Ing.Gavlas
se jeví jako občan, který se aktivně zajímá o dění ve městě, tak jej z tohoto důvodu zvu do
otevřené diskuze „z očí do očí“ prostřednictví Kabelové televize Kopřivnice, stejně tak, jako
jsem nedávno diskutoval se starostou Ing.Jalůvkou. Takovým způsobem by bylo možno
bezprostředně reagovat na názory každého z účastníků diskuze. Věřím, že mou výzvu
Ing. Gavlas přijme. Jako témata diskuze navrhuji ty okruhy, které jsou podstatou jeho
příspěvků do KN.
Předem bych zde chtěl objasnit, proč je krajním řešením opozičního zastupitele podání
trestního oznámení při podezření na nestandardní jednání vedení města. Ze zákona vyplývá
každému občanu povinnost oznámit policii ČR jestli ví o spáchání trestného činu nebo má-li
podezření na jeho spáchání. V případě opozičního zastupitele je to ve velké většině
podezření na korupční jednání. Korupcí není jen přímé uplácení, které se jen velmi těžko
dokazuje, ale i pro město nevýhodné pronájmy majetku, jeho prodeje vybraným osobám za
podezřele nízkou odhadní cenu, dosazování zpřízněných osob na městem dobře placená
místa, „zabetonovávání se“ na místech u kterých hrozí jejich ztráta z důvodu výskytu
schopnějšího kandidáta (nevypsaná výběrová řízení na ředitele škol), předem chystaná
pracovní místa pro předpokládaný neúspěch v příštích komunálních volbách (Kulturní
dům) apod. Účelem podání trestního oznámení je snaha o prošetření zda nedošlo ke
spáchání trestného činu resp. k zamezení jeho spáchání. Případ vzpomenutý Ing.Gavlasem,
kdy policie neshledala spáchání trestného činu při prodeji nemovitosti z majetku města
přece neznamená, že se takto nemohlo stát, kdyby toto oznámení nebylo podáno. Trestní
oznámení bylo policií odloženo z důvodu, že nedošlo k žádné škodě, poněvadž prodej byl
na jeho základě pozastaven. Podobná situace je i při prodeji objektu Kavárna, avšak toto je
jiná kapitola, která přesahuje rámec tohoto článku. Trestní oznámení se podávají i na
nejvyšší úředníky státní správy, dokonce i na členy vlády nebo poslance parlamentu nebo
senátu. Tento stav je způsoben všeobecnou ztrátou morálky, zodpovědnosti vůči občanům a
slušnosti, kdy na první místo je kladen osobní prospěch nebo prospěch strany, která toto
jednání zaštiťuje. Když je tomu tak na nejvyšší nebo krajské úrovni tak si nedělejme iluzi,
že na komunální úrovni je tomu jinak. Ne všechno je možno postihnout trestním zákoníkem,
ne všechno je policie ochotna vyšetřit a ne všechno jsou soudy schopny nebo ochotny
odsoudit. Jak by například Ing.Gavlas posuzoval předražené státní zakázky, manipulaci s
majetkem hlavního města Prahy, zpronevěrou peněz z evropských fondů na krajských
úrovních, nesmyslně utracených 1 300 000 Kč starostou Ing.Jalůvkou za studii Aquaparku
pod Červeným kamenem v Kopřivnici atd. atd ? Kolik bylo podáno trestních oznámení a
kdo byl odsouzen ? Vždy se to svedlo na „politickou zodpovědnost“ a skutek utek.
Co to je politická zodpovědnost ? Toto slovo je ale tak zprofanované, že dnes nikdo není
schopen pořádně vysvětlit co se pod tímto pojmem skrývá. Je pouze na voličích, aby
v příštích volbách vystavili účet současným „vládcům“, volili takové programy, které chtějí
prosadit osobní zodpovědnost za rozhodnutí volených zástupců, stejně jako je tomu
například u běžných zaměstnanců, kdy tento je trestně zodpovědný za činnost ve svém
zaměstnání. Jaký je rozdíl mezi účetním který zpronevěří peníze zaměstnavatele a
politikem, který zpronevěří peníze občanů? Jak snadno se rozhoduje o penězích na které
nemusel pracovat a kdy ještě očekává nějakou „malou domů“ a to s vědomím beztrestnosti.
Jakým způsobem se má opoziční zastupitel nebo občan domáhat nápravy když ne podáním
trestního oznámení. V souvislosti s tímto bych se chtěl vyjádřit ke geniálnímu nápadu
Ing.Gavlase, publikovaném v Kopřivnických novinách 1.3.2012. Pisatel navrhuje:
Kdokoliv, kdo by se odhodlal podat jakékoliv trestní oznámení by povinně složil peněžní
kauci. Pokud by se jeho oznámení ukázalo jako neopodstatněné tak by kauce propadla ve
prospěch státu. Takovýto objev se nepodařilo udělat ani takovému finančnímu kouzelníkovi
jakým je současný ministr financí Kalousek. Toto by mohl být způsob jak částečně zacelit
díru ve státním rozpočtu. Nemuselo by dojít ke snižování důchodů, odebírání různých
dávek, prodlužování věku odchodu do důchodu atd. Za stavu, kdy se nevyšetří, natož
odsoudí většina trestných činů majetkové povahy by to mohl být zlatý důl státní pokladny.
Avšak myšlenka Ing.Gavlase má někoilik nedostatků. Jedním z nejdůležitějších je ten, že
většina potencionálních podatelů trestního oznámení může již předem předpokládat že toto
nedospěje ke zdárnému konci a tudíž složená kauce je již předem ztracena. Další překážkou
může být i to, že občané, kteří nepáchají nepravosti a z toho titulu jsou morálně oprávněni k
podání trestního oznámení jsou většinou potrestáni za svou poctivost nedobrými
majetkovými poměry a tudíž na kauci nebudou mít. Takže trestní oznámení budou podávat
pouze uražené „celebrity“ nebo okradení zloději. Avšak i toto by mohlo být přínosem pro
státní pokladnu, neboť by ubylo práce policii, mohl by být snížen počet státních zástupců,
soudců, mohlo by dojít i ke snížení kapacit věznic. Prosím tímto Ing.Gavlase o vyjádření,
zda si tento jeho objev hodlá patentovat. Pokud ne tak bych to s jeho svolením provedl sám.
Nakonec bych chtěl uvést na pravou míru obvinění od Ing.Gavlase z údajného
zpochybňování svobodných a demokratických voleb na Slovensku, ke kterému mělo dojít v
mém příspěvku do Kopřivnických novin č.13, kdy jsem si dovolil použít příměr výsledku
slovenských voleb k očekávanému výsledku voleb v Česku. Buď nevěnoval patřičnou
pozornost tomu co četl nebo jsem se dost dobře nevyjádřil. Avšak po znovupřečtení mnou
zveřejněného textu jsem neobjevil známku zpochybnění slovenského volebního výsledku.
Proto znovu opakuji text, které by měl tyto volby zpochybňovat, cituji:
„Takovéto způsoby uplatňování dočasné moci opět přispívají k dělení společnosti na „ONI“
a „MY“. Výsledkem takovéhoto vládnutí jsou politické kotrmelce, jaké jsme mohli sledovat
při posledních volbách na Slovensku. Následuje pak politická pomsta vítězné strany, kdy
jsou všechny lukrativní posty obsazeny členy této strany nebo pochlebujícími příznivci,
stávající garnitura je odstavena. Toto bohužel platí od nejvyšších státních orgánů až po
komunální úroveň. Neutěšená situace, zaviněná arogantními politiky, zapříčiňuje nestabilitu
celé státní správy, čehož jsme denně svědky. Co lze očekávat od politika nebo úředníka,
který předpokládá, že jeho setrvání u moci je ohrožováno „zlou“ opozicí. Toto bych chtěl
sdělit i současné vládnoucí koalicí na kopřivnické radnici.“ Konec citátu.
Výsledek slovenských voleb je takový, jaký stanovili voliči v demokratických volbách. Tito
pak budou moci zhodnotit zda volili správně nebo ne. Nutno však ale dodat, že volby
proběhly vlastně v negativním smyslu, kdy voliči volili podle toho koho dále nechtějí a ne
podle nějaké zvláštní obliby nově zvolené garnitury. Pokud toto je zpochybnění regulérnosti
slovenských voleb tak co je potom metoda vykroužkování občanům nepřijatelných
kandidátů v českých volbách ? Dalším příkladem, v tomto případě těžko zpochybnitelným,
je výsledek prezidentských voleb ve Francii. I tam voliči volili způsobem podobným
slovenskému. Volili vlastně proti stávajícímu prezidentovi, který svým vystupováním
popudil i ty voliče, kteří by jinak souhlasili s jeho volebním programem. Nepřipomíná to
náhodou i situaci na české politické scéně ? Kdo tuto kulturu přivedl do stavu, kdy většina
občanů si přeje co nejrychlejší ukončení trapné politické situace na všech úrovních řízení
státu? Jsou to vládnoucí koalice a nebo opozice? Na tuto otázku nechť si čtenář odpoví sám.
Na různé osočování, přidělování hanlivých přídomků nebo dokonce vyhrožování jsem již
zvyklý, takže i poslední, místostarostou Ing.Šulou přidělený titul „jednostranně
deformovaný prchlivý zastupitel“ mne nechává klidným. Mohu zde pouze prohlásit, že jako
opoziční zastupitel budu svou funkci vykonávat s co největší zodpovědností k mým
voličům, ať se to vládnoucí koalici líbí nebo ne.
Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
V Kopřivnici 9.5.2012
Frantisek
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod washek » čtv kvě 10, 2012 10:45

Jen jim (komunální "vrchnosti") pořádně šlapejte na paty, máte moji plnou podporu !!
washek
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod Koprivnican.cz » čtv kvě 10, 2012 23:45

No, vážený pane zastupiteli Telaříku, pokud se Vám zdá odhad ceny nemovitosti špatný, nemusíte pro prodej hlasovat. To snad ale apriori neznamená, že budete podávat trestní oznámení?? Co je podle vás skutkovou podstatou trestního činu? I kdyby byl odhad hnedle špatně, není to trestní čin. To snad musí být jasné i Vám. Každopádně tah, který jste udělal a požádal o koupi té zříceniny vedle kostela je opravdu humorný.. Být radou, tak vám to okamžitě prodám, škoda jen, že jste nenabídl vyšší cenu a o ceně se musí licitovat (viz. kop. noviny). Nevím kde berete tu jistotu , že jí obratem ruky prodáte. Asi jste si dělal vlastní studii o cenách obvyklých a při vašem důchodu ještě zvládáte - a jistě lepé (bo jak jinak) ohodnotit nemovitosti, než člověk, který má "kulaté" razítko a tuto činnost vykonává dennodenně. Jen taková malá rada pro Vás. Pokud nemovitost obratem prodáte, musíte si jí vyúčtovat do daní z příjmu, která zrovna není nejmenší. :lol:
Koprivnican.cz
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod Alois Havel » pát kvě 11, 2012 19:02

Pane koprivnicane cz nedá mi abych neragoval. Buďto jste si řádně nepřečetl příspěvek p.Telaříka nebo Vám scházejí znalosti. Zkusme oba teď pominout kdo a na koho dává trestní oznámení.Ať už se to týká vlády ,poslanců nebo Franty s Pepou.Přesto Vám to zopakuji.Máte-li podezření na možnost trestního činu (aniž máte jistotu) máte ze zákona povinnost začít konat.Nečiní tak liknaví jedinci nebo jedinci jímž by to samotným uškodilo.
Teď se vrátím na radnici a k zastupitelům. Ano máte pravdu jak vzkazujete p.Telaříkovi ,že má možnost hlasovat proti.Dle Vás to je vše a více se nedá udělat a s takovými rozhodnutími se smířit.Není to tak,protože právě je poslední možnost jak danou věc zastavit nebo dokonce docílit opačného výsledku je právě podání trestního oznámení. (V TV máte uváděn příklad minimálně 1x týdně)
A k tomu kulatému razítku.To myslíte vážně,že ti co to razítko vlastní jsou neomylní nebo z "nějakých důvodů"dokonce ne-úplatní?? Ať už se u nich stane chybné nebo záměrně "jiné" roznodnutí tak světe div se, je to trestné.
Možná by bylo dobré si příspěvek p.Telaříka přečíst pozorněji aby jste pochopil "co tím chtěl básník říci".Lidé by měli příspěvek p.Telaříka brát jako návod jak se bránit když mají pocit ,že se jim děje nebo dokonce stala křivda a pak patřičné orgány mu dají "rozhřešení".Ale to je věc názoru.Toto je názor můj. Havel
Alois Havel
 
Příspěvky: 161
Registrován: pon úno 12, 2007 15:34
Bydliště: KOPŘIVNICE
Karma: 1

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod bemali » ned kvě 13, 2012 9:21

Kopřivničtí zastupiteé jsou nenažraní, nebudu jmenovat....
bemali
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod krysa » sob kvě 19, 2012 8:04

Můžete nám hospodským povalečům objasnit,proč místní ČSSD vyhazuje mladé lidi?To je to vaše "DEJME PŘÍLEŽITOST MLADÝM"!!!Já bych vyházel spíš ty staré obezní urousané osly!!!Nejlepší cesta jak někomu zavřít hubu.No asi si otevřu sedmičku vína a ožeru se :)
krysa
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod Max. » sob kvě 19, 2012 9:04

Těmi mladými lidmi myslíte pány Hofa a Stehlíka?? Ty mladé lidi, kteří jsou zodpovědní za koalici, která nám nyní na radnici vládne, když odmítli spolupráci KDU-ČSL, kteří se posléze spolčili s vládnoucí skupinou? Pan Hof jako bývalý učitel, který neučil podle osnov, ale podle svého přesvědčení a propagoval vesměs jen své názory a ty následně vtloukal mladým žákům do hlav podle mne není hoden, aby vedl město... Můj osobní názor! Nakonec vlastně "zaplat' pánbůh" za tu jejich hloupost, než takové lidi, tak to snad at' tam jsou ti, co tam jsou momentálně.. :)
Max.
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod Koprivnican.cz » sob kvě 19, 2012 21:09

Max. píše:...kteří jsou zodpovědní za koalici, která nám nyní na radnici vládne, když odmítli spolupráci KDU-ČSL...

No zajímavé, z čeho tak usuzuješ? Já si spíše na jednání zastupitelstva všímám, že proti KDU vystupuje pan Drobný akcionář... I když možná, že dobře, že je aspoň někdo charakter. Dienstbier také odmítl koalici a teď je kandidátem na prezidenta :lol:

Max. píše:... není hoden, aby vedl město...

A on ho snad někdy vedl? Nebo měl vést ?? Já myslím, že je v opozici! A tam může - jako kterákoliv opozice - jen vykřikovat a pěkně prosit koalici o schválení alespoň banálního bodu, jakým je závěrečná zpráva kontrolního výboru.. :idea: :lol:
Koprivnican.cz
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod matrace » ned kvě 20, 2012 9:16

krysa píše:Můžete nám hospodským povalečům objasnit,proč místní ČSSD vyhazuje mladé lidi?To je to vaše "DEJME PŘÍLEŽITOST MLADÝM"!!!Já bych vyházel spíš ty staré obezní urousané osly!!!Nejlepší cesta jak někomu zavřít hubu.No asi si otevřu sedmičku vína a ožeru se :)


Na to je odpoved zcela jednoducha...Protoze nekteri ambiciozni clenove mistni socdem stale jeste nevydychali relativni neuspech v komunalnich volbach...Uz se videli ve starostovskem kresilku a nakonec z toho nebylo nic. Tak holt budeme kolem sebe kopat, vinik se najde nekde jinde, mladych se zbavime a snad to za tri roky vyjde.
matrace
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod Ivan Chmelařík » pát kvě 25, 2012 8:20

Toto nepsal Telařík!
Ivan Chmelařík
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod Frantisek » pon čer 25, 2012 7:35

Další rozdělený příspěvek

Radnice nebo Kocourkov ? 14.6.2012

Dnešním příspěvkem bych rád seznámil občany Kopřivnice a další čtenáře Kopřivnických
novin s nakládáním s veřejnými prostředky zastupiteli místní radnice. Denně nás sdělovací
prostředky informují o podivném financování různých projektů, počínaje jejich předražením
a rozkradením konče. Podobně podezřelý projekt byl zrealizován z rozpočtu města
Kopřivnice. Čirou náhodou se týká opět školy Milady Horákové, jejíž ředitelem je místní
radní Mgr.Pospěch, čtenářům dobře známý z kauzy správcovství na jejím školním hřišti.
Mgr. Pospěch je buď velice schopný v získávání dotací všeho druhu, anebo
„všehoschopný“.Toto zhodnocení však nechám na čtenářích tohoto příspěvku a na
příslušných kontrolních orgánech, jimž tento případ předávám k prověření. Toto úvodem a teď bych se vrátil ke zmíněnému případu: Z rozpočtu města bylo vyčleněno 6 500 000 Kč na vybavení dvou učeben na dříve jmenované škole. Po realizaci projektu by mělo být 85%
nákladů uhrazeno z dotací EU. Někteří členové Finančního výboru projevili zájem o
prověření účelnosti poskytnutých peněz, neboť zmíněná suma vyvolává zvědavost, zda jsou
tyto učebny vybaveny kosmickou technologií, nebo byly prostředky vynaloženy neúčelně,
anebo v krajním případě nějak „odkloněny“. Vždyť za tyto peníze by bylo možno postavit
2 rodinné domky! Ke kontrole účelnosti vynaložených prostředků je ze zákona určen Kontrolní výbor, který je k takovýmto činnostem oprávněn. Háček je ale v tom, že o předmětu kontroly se musí v Kontrolním výboru hlasovat. V případě požadavku na prověření účelného vynaložení prostředků na vybavení zmíněných učeben byla tato kontrola zamítnuta a to iniciativou předsedy Kontrolního výboru Mgr. Hofa a zástupce členů vládnoucí koalice. U koaličních partnerů Mgr.Pospěcha je tato iniciativa pochopitelná, avšak u opozičního zastupitele Mgr.Hofa (ČSSD) je toto nepochopitelné. Jeho mateřská organizace ČSSD s podporou členské základny proto navrhla jeho a Ing.Stehlíka vyloučit z této strany, nyní již chápu proč k tomuto kroku přistoupila. Rovněž veřejnost by měla znát důvody proč došlo k tomuto krajnímu řešení u místní organizace ČSSD. Opoziční zastupitelé mají za povinnost kontrolu vládnoucí koalice a ne zametat stopy jejich neprůhledných machinací.
Jako člena Kontrolního výboru mě starosta Ing.Jalůvka požádal, abych se před podáním trestního oznámení nejdříve pokusil o vyřešení rozporu jednáním s příslušnými orgány města. Ani mi není příjemné neustálé podávání těchto oznámení, avšak když jsou vyčerpány všechny možnosti dohody tak nezbývá jiné řešení. V popsaném případě, když i předseda Kontrolního výboru Mgr.Hof brání kontrole účelnosti vynaložených prostředků tak nezbývá jiný způsob, jak vyvolat kontrolu. Naštěstí komunální zástupci voličů (kromě výjimek) nemají doživotní imunitu a tak podání trestního oznámení je možnost jak se domoci kontroly, kterou by jinak vládnoucí koalice, dnes i s přispěním opozičních „přeběhlíků“ nikdy nedopustila.
Dalším z případů, kdy rada města mrhá veřejnými prostředky je podepsání dodatku smlouvy s firmou provádějící rekonstrukci ulice Štramberská. Tímto dodatkem byla navýšena původní cena o 408 652,80 Kč. Navýšení bylo zdůvodněno potřebou uložit vybouranou dlažbu do palet a tyto uskladnit v areálu bývalé školy Náměstí. Toto uskladnění by bylo možno pochopit, při zpracování kalkulace za rekonstrukci ulice Štramberská se zřejmě nepočítalo se skutečností, že volně ložený materiál by se nedočkal na svém místě doby, kdy by měl být znovu použit. Otázkou je suma oněch 408 652,80 Kč. Zde je opět prostor pro kontrolní výbor, který by měl prověřit přiměřenost ceny k provedenému dílu. Již předem však lze předjímat, že k tomuto kroku nebude dostatečná vůle. Kdyby se ale našla tak se určitě příslušná místa dodavatele a objednatele zaštítí obvyklým zdůvodněním, že de jedná o obchodní tajemství. Takto se maskuje většina korupčních jednání na všech úrovních státní správy. Dalším z otazníků tohoto dodatku je způsob realizace, kdy provádějící firma neprovedla tyto práce svými kmenovými pracovníky ale najatými silami. Tento způsob, obecně používaný, umožňuje firmě která získala veřejnou zakázku bezpracný zisk, neboť z fakturované ceny vyplatí subdodavateli jen část. Tento bezpracný zisk si pak obvykle rozdělí se zadavatelem. Takovýchto kejklů jsme denně svědky ve sdělovacích prostředcích. Je obecně známo, že bez takovýchto dohod nelze v tomto státě získat žádnou zakázku financovanou z veřejných peněz. Obvykle je veřejnost balamucena zdůvodněním, že se jedná o peníze z dotací EU. Toto je však zásadní dezinformace, neboť nejdříve musíme do Bruselu peníze odeslat, tyto jsou nám poté přidělovány formou dotací. Poněvadž stát žádné hodnoty nevytváří tak musí být peníze nejdříve odňaty těm, kteří vytváří přídavnou hodnotu. Cestou tam a zpět se však značná část prostředků spotřebuje na administrativní úkony a část je rozkradena. Protože se jedná o naše peníze tak by jme neměli být lhostejní k tomu, jak se s nimi nakládá! Toto „hospodaření“ je pak dokonce zakrýváno falešnými audity. Míra rozkrádání již dosáhla takových rozměrů, že byly České republice zastaveny dotace z fondů EU. Dodatek ke smlouvě na rekonstrukci ulice Štramberská ve mně vyvolává několik otázek, na které by měla dostat odpověď i Kopřivnická veřejnost, neboť se jedná i o vaše peníze! Jestli bude vedení města špatně hospodařit, obstará si chybějící prostředky tím nejjednodušším způsobem, tj. zvýšením všech poplatků. Daní z nemovitostí, svozem odpadů počínaje a poplatkem ze psů konče. Teď ale mé otázky na vedení města:
1. Proč musel být zvolen takovýto způsob uložení vybouraného materiálu, když v objektu bývalé školy se nachází azylové centrum s mnoha desítkami tzv. nepřizpůsobivých občanů, kteří škodolibě s krabicí vína v ruce pozorovali snažení pracovníků provádějících zadanou práci. Proč tito obyvatelé azylového domu nedostali příležitost alespoň trochu odlehčit pracujícím občanům od dotací na jejich zahálčivý život. Výmluva, že nemohou sehnat práci by v tomto případě byla neopodstatněná. Proč běžný občan, který se ne vlastní vinou dostal do hmotné nouze musí vykonávat veřejně prospěšné práce pod hrozbou ztráty finanční podpory?
2. Proč zmíněnou práci neprovedla městská firma SLUMEKO? Zdůvodnění, že nemá tomuto dostatek pracovníků neobstojí. K této jednorázové činnosti si mohli najmou brigádníky z místních občanů, např. pro studenty by to byla vítaná příležitost.
3. Proč uskladnění vybouraného materiálu nebylo nabídnuto některým sportovním klubům nebo zájmovým organizacím, kteří by si takto mohli vylepšit rozpočet, kdy zároveň vyžadují dotace na svou činnost z rozpočtu města. Věřím, že třeba skauti by takovou nabídku přijali nebo např. vzpěrači by toto mohli pojat jako součást tréninku.


Ivan Telařík
člen Zastupitelstva města Kopřivnice
Frantisek
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod Randalf » úte čer 26, 2012 13:07

Proč si Telařík, coby člen kontrolního výboru, tyto informace nevyžádá a neseznámí nás s výsledkem? Asi nezná svá práva a povinnosti zastupitele...
Randalf
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod IvanKral30 » úte čer 26, 2012 15:12

Telařík mě již delší dobu (budu slušný) štve!! Doufám, že v dalších volbách budou občané města rozumnější... Pro město neudělal absolutně nic, jenom dřístá nesmysly, podává neopodstatněné stížnosti a trestní oznámení... Zajímavé, že mu ještě nikdo nedal za pravdu, to je na považenou jestli to hraničí ještě se zdravým rozumem. IK
IvanKral30
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod kuba-k » úte čer 26, 2012 17:18

A jediná obrana pana Telaříka je, pokud se vám to nelíbí a poškuzuji vás tak se braňte, víte jak. Co by si na něm ale kdo vzal a stejně neuzná jiný názor než svůj - prý že mu nevadí, když mu někod oponuje. Jen jak jsme si všimli, když má někdo jiný názor tak píše o všech eposy. No má na to čas - jiní lidé potřebují pracovat a vydělat si na své živobytí - takže není čas na výměnu korespondence jak bylo řečeno v telaříkonovinách. A to si noviny platíme z veřejných peněz - za svou inzerci byl měl spíše IT plati novinám ne ještě očekáva procenta....))) :roll:
kuba-k
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod kopr z kopru » úte čer 26, 2012 18:41

To paletování starých dlažebních kostek je uhozený nesmysl který ještě navíc platí město.
Dlažební kostky se standartně přepravují a skladují volně ložené.Je to ukázka jak lze dostat z městského rozpočtu peníze na vyložené nesmysly.
Chtělo by to zveřejnit jména těch úředníků co to odsouhlasili.
kopr z kopru
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod Koprivnican.cz » úte čer 26, 2012 23:03

kopr z kopru píše:To paletování starých dlažebních kostek je uhozený nesmysl který ještě navíc platí město.
Dlažební kostky se standartně přepravují a skladují volně ložené...


Volně ložený se skladuje leda tak písek. Dlažební kostky by se mohly takovouto manipulací poškodit.
Spíše je ale zarážející, že manipulace s nimi nebyla zahrnuta do projektu a tedy i soutěžené ceny :?:

Jinak článek p. Telaříka opět pobavil, zvláště pak ten konec, kdy navrhoval, aby kostky balili vzpěrači :lol:
škoda jen, že je píše tak dlouhé, ten humor se v tom bahně slov pak těžko hledá...

A ještě ke Slumeku. Nebyl to náhodou p.zastupitel Telařík, který celé minulé volební období dával všem občanům v známost, jak je Slumeko neuvěřitelně drahé, když si touto firmou nechal posekat zahradu? A rok se s rokem sejde, a najednou tady máme kritiku toho, že Slumeko něco nedělá, když vlastně může dělat všechno...
Koprivnican.cz
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod IvanKral30 » stř čer 27, 2012 11:44

Telařík je zlo města. Měl by ukončit členství v zastupitelstvu a zmizet a nebo se pořádně vzpamatovat! Dělá městu jen ostudu!
IvanKral30
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod kopr z kopru » stř čer 27, 2012 17:40

Kopřivničane jak by se ty kostky asi tak poškodily?
Obrázek
Obrázek

Tak vypadá uložení u výrobce.
Když je někdo chce koupit tak mu je nakladač naháže na korbu náklaďáku a odveze na místo určení.Tam se vyklopí a není co řešit.
Paletování je vyložený nesmysl.
Někdo si chtěl evidentně přilepšit na úkor městského rozpočtu.
Jen ať pan Telařík na to upozorńuje.Někteří lidé na radnici budou mít sakra neklidné spaní.
kopr z kopru
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod IvanKral30 » stř čer 27, 2012 20:06

Anketa pro kopřivnické občany, týkající se pana Telaříka.

http://hlasov.at/kvcp
IvanKral30
 

Re: Kopřivnické noviny – výměna názorů

Příspěvekod Randalf » stř čer 27, 2012 21:40

kopr z kopru píše:Když je někdo chce koupit tak mu je nakladač naháže na korbu náklaďáku a odveze na místo určení.Tam se vyklopí a není co řešit.
Paletování je vyložený nesmysl.

To si nemyslím, použité kostky jsou obroušené a díky tomu mají svou cenu pro rekonstrukce historických míst. U nových je jedno, jak se omlátí.
Takže jejich uložení, třeba na paletách, není nesmysl. Díky tomu víme, kolik jich celkem je a kolik se jich může prodat (= příjem do rozpočtu města) a kolik nechat pro vlastní potřebu (= úspora při rekonstrukcích).
kopr z kopru píše:Někdo si chtěl evidentně přilepšit na úkor městského rozpočtu.
Jen ať pan Telařík na to upozorńuje.Někteří lidé na radnici budou mít sakra neklidné spaní.

Tak toto prosím doložte, to by mne zajímalo, kdo si mastí kapsu a o Telaříka se nebojte, když nebudou kostky, najde si jinou záminku pro svůj poblitický exhibicionismus ...
Randalf
 

Další

Zpět na Obecná diskuse

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron